.

Nieuws

Hiernaast treft u het laatste nieuws van de wijkcommissie en andere nieuwtjes die ons bezighouden.

Heeft u zelf ook nieuws over de wijk te melden, laat het ons dan weten.

Ook op de website van de gemeente kunt u meer wijknieuws lezen.

Jaarwisseling

Graag maken de gemeente en politie weer gebruik van uw ogen en uw oren in de wijk in aanloop naar en tijdens de jaarwisseling. Hieronder de regels met betrekking tot vuurwerk wat dit jaar anders is dan andere jaren vanwege het vuurwerkverbod:

- Oudejaarsvuurwerk is verboden tijdens de jaarwisseling 2020-2021. Vuurwerk mag niet verkocht, vervoerd of afgestoken worden. Dit verbod geldt voor al het vuurwerk dat jaarlijks verkocht werd op de 3 dagen voor oud en nieuw. Het landelijk vuurwerkverbod is bedoeld om de zorg, handhavers en politie tijdens de jaarwisseling te ontlasten. De categorie F1 vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, dat het hele jaar door verkocht kan worden in de supermarkt is wel toegestaan.

- Overlast van vuurwerk kunt u telefonisch melden via 14 0346 bij de gemeente, of via info@stichtsevecht.nl. Ook kunt u melding maken via 0900-8844 bij de politie, of via 112 in spoedeisende gevallen als lichamelijk letsel of ernstige schade.

De politie en boa’s kunnen optreden als je:

- In het bezit bent van gewoon vuurwerk en illegaal vuurwerk;

- Vuurwerk afsteekt;

- Met vuurwerk baldadig gedrag vertoont of vernielingen aanricht.

- Carbid afschiet waarmee geluidsoverlast of gevaarlijke situaties worden veroorzaakt, danwel waarbij samenkomsten ontstaan.

Schade en vernielingen

Constateert u zaken (ook in de aanloop naar Oud & Nieuw) die te maken hebben gehad met schade en/of vernieling in de openbare ruimte, dan verzoeken wij u vriendelijk om deze te melden aan info@stichtsevecht.nl t.a.v. afdeling Buiten. Geef s.v.p. de locatie goed aan. In geval van een heterdaad situatie kunt u de politie bellen (spoed 1-1-2 / geen spoed 0900-8844).

Tot slot willen wij u bedanken voor uw inzet het afgelopen jaar, ook juist in deze bijzondere situatie met Corona is het belang wederom gebleken van de enthousiaste deelname aan een buurtsignaleringsteam en/of deelname aan een Buurtpreventie WhatsAppgroep.
Wij wensen u fijne feestdagen en vooral een gezond 2021!

Onze beide teams 1 en 2 hebben 50 keer in 2020 gesignaleerd en 10 keer in burger en de Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden te Maarssen heeft formeel een 10-tal malen vergaderd over vele onderwerpen, deze zijn te vinden in onze website staatsliedenzeehelden.nl en er zijn vele berichten verschenen in de Buurtpreventie WhatsApp groep.

Geen traditionele kerstboominzameling

PERSBERICHT

Datum: 10-12-2020

Geen traditionele kerstboominzameling Stichtse Vecht

Nu blijkt dat het aantal besmettingen door het coronavirus oploopt en de maatregelen niet versoepeld worden tot medio januari, heeft de gemeente besloten om af te zien van de jaarlijkse traditionele kerstboominzameling. De inzameling wordt daarom uitbesteed aan een afvalinzamelaar die de bomen in januari huis aan huis zal ophalen.

Wethouder Middelen, Mobiliteit, Duurzaamheid, Afval en Cultuur Jeroen Willem Klomps: “Met pijn in ons hart moeten we dit keer afzien van een geliefde traditie in onze gemeente. We hadden lange tijd de hoop dat het toch door zou kunnen gaan, maar net als de traditionele viering van de feestdagen zet het coronavirus ook hier een streep door.”

Teveel contactmomenten
De kerstboominzameling in Stichtse Vecht brengt jaarlijks honderden kinderen met ouders op de been die in korte tijd duizenden bomen afleveren bij inleverpunten in de kernen. Dit zorgt voor veel verplaatsingen en contactmomenten. Dat past niet bij de huidige maatregelen van afstand houden, drukte vermijden en het aantal contacten zoveel mogelijk beperken. Wethouder Klomps: “De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van inwoners. Ook voor die van de medewerkers die de kerstbomen ophalen en afleveren bij de afvalscheidingsstations. Daarom moeten we nu verstandig zijn en het op een andere manier oplossen. We kunnen er de volgende keer dan een extra feestelijke inzameling van maken.”

Huis aan huis
De gemeente bekijkt momenteel met afvalinzamelaar Suez naar de mogelijkheid voor het huis aan huis ophalen van de kerstbomen. Zodra hier afspraken over zijn gemaakt, informeren we inwoners via de Afvalwijzer, gemeentelijke website, nieuwsbrief, sociale media en VARnws.

MEER INFORMATIE LEEST U HIER

Overzicht ophaaldagen kerstbomen

Vanwege de lockdown kunnen we de jarenlange traditie van de kerstboominzameling met loterij, niet door laten gaan. Dit jaar haalt Suez de kerstbomen op. Dit doen ze in week 2. Je kunt je boom neerleggen op de plek waar je altijd je GFT-kliko neerzet of naast de ondergrondse containers. In het overzicht zie je wanneer de inzamelaar in welke kern ophaalt:

Jaarverslag 2020

Wijkcommissie Staatslieden en Zeeheldenbuurt.

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 heeft de buurtcommissie onder leiding van de bestuursvoorzitter R. Vlietman en secretaris Glenn de Nijs het volgende opgeleverd:

1 De problematiek rond de afgebroken school, naderhand gebruikt als huisvesting voor verschillende organisaties gelegen bij de Kuyperstraat heeft meer dan onze aandacht gehad. Er zou daar een grote hoge flat worden gebouwd en bewoners in de nabijheid hebben hun zorgen geuit en hebben er feitelijk voor gezorgd dat die plannen inde ijskast zijn beland en er wordt gesproken om woonhuizen te bouwen aldaar. Als Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden konden we ons niet vinden in zo’n hoge bebouwing van een flat. Inmiddels is op dat lege terrein een plantsoentje ontstaan en daar geven wij veel aandacht aan zodat het niet verloedert en geen stortplaats wordt.
Aan de Plesmanlaan is de veilige oversteekplaats gerealiseerd.
De Plesmanlaan is een 30 km zone gebied, helaas zijn er nog steeds verkeersgebruiker die hier aan geen gehoor geven. Er is positief gereageerd door de gemeente op het schriftelijk verzoek van de Wijkcommissie voor ledverlichting bij de oversteekplaats tussen de beide bushokjes op de Dr. Plesmanlaan tegenover het winkelcentrum. Ook zijn in 2018 de lantaarnpalen voorzien van ledverlichting tegenover het winkelcentrum Plesmanlaan. Dit ook op basis van schriftelijke verzoeken van de wijkcommissie. Wij houden de oversteekplaatsen goed in de gaten, daar er vaak te hard wordt gereden. Het is een vast uitgangspunt gebleven in 2020 om de twee oversteekplaatsen goed in de gaten te houden in het belang van de veiligheid voor onze burgers. .

2 er is veel aan gedaan om de buurt veilig te maken waarbij onze beide signaleringsteams en de WhatsApp groep goede ondersteuning biedt.

3 de voorzitter heeft regelmatig onderhoud met de Gemeente en de Politie betreft de buurt ontwikkeling.

4 de jeugd overlast is verminderd en wordt regelmatig door de wijk gepatrouilleerd door vrijwilligers, en wel de twee signaleringsteams en af en toe in burger. Ook zorgen wij ervoor dat de beide teams op verschillende avonden signaleren. Shilonka Otten is de coördinator voor het tweede team. Rob Vlietman van het eerste team. Nadine de Vos is vanwege een verhuizing gestopt met haar werk voor het tweede team en Shilonka is haar opvolgster. In de vergadering van beide signaleringsteams op 1 december 2020 waarbij de beide coördinatoren aanwezig waren naast de leden van de wijkcommissie zodat er niet meer dan 5 personen aanwezig waren in het kader van de RIVM maatregelen is afgesproken dat beide signaleringsteams voor 2021 weer een ledenwerfactie gaan ondernemen.

5 er is ter communicatie met de bewoners al jaren geleden opgezet een Online Website www.StaatsliedenZeehelden.nl, en dit is ook in 2020 weer verder geactualiseerd met steun van onze webmaster.

Het bestuur bestaat uit 2 leden onder voorzitterschap van heer Rob Vlietman, en secretaris Glenn de Nijs.
Het team signalering bestaat uit: Annemarie van Putten, Lilian Tjong, Wim Kleever, Rob Vlietman, Onno Tijdgat, Ralph van Elburg en Glenn de Nijs. Reserve Frits Een tweede signaleringsteam met Shilonka Otten als “teamcaptain” met Sjaak van den Brom, Julia Laros. Voor de website en het bijhouden ervan wordt gebruik gemaakt van My Brain (van de heer Marko Hoven).

De Wijkcommissie heeft dit jaar aan de activiteiten besteed het volgende:

Voor het signaleringsteam ter herkenning en representatief over te komen is al jaren geleden aangeschaft warmtekleding voor 8 vrijwilligers. (4 voor elke signaleringsteam plus zaklantaarns en hesjes.)

Website www.StaatsliedenZeehelden.nl opgezet en aangepast en bekend gemaakt. Elk jaar wordt deze regelmatig bekeken en vernieuwd/aangepast en dit in overleg met onze webmaster Marko Hoven.

We hebben de bewoners regelmatig met flyers en drukwerk geïnformeerd en de vele samenkomsten bij Glenn voor het signaleringsteam en vergaderingen wijkcommissie naast een duurzame avond in de Vondel met medewerking van Duurzame vecht op 28 januari 2020. Ons Persbericht is gepubliceerd in de regionale pers. Wij hebben met Duurzame Vecht een folder ontworpen en deze laten drukken en in drie dagen met 5 vrijwilligers verspreidt in de wijk zodat onze bewoners een eigen geproduceerde flyer ontvingen van de Wijkcommissie. Voorheen zijn er vele vergaderingen geweest om deze duurzame avond organisatorisch goed in te plannen. In de plaatselijke pers is het door ons geschreven verslag opgenomen met foto's en deze zogenaamde duurzame avond was uitermate goed bezocht met 40 personen. De 5 sprekers hebben uiteraard van de wijkcommissie de bekende presentjes ontvangen (fles met inhoud). Dan de opschoondag op 24 september. De eerder geplande opschoondag van 27 maart, waar de wijkcommissie veel werkzaamheden voor heeft verricht maar door de Corona crisis moest worden afgelast, en met veel inspanningen van de Wijkcommissie is het gelukt om veel bewoners naar het hofje van de Van Houtenstraat te krijgen. Goede toespraken van onze wethouder van Dijk en de kinder- burgermeester en beiden bleven tot het einde van de opschoondag! Het door ons gemaakte verslag met foto's is gepubliceerd in de VAR. Daarnaast zijn er een aantal bijeenkomsten van de gemeente bezocht onder meer een bijeenkomst in Breukelen omtrent "toerisme" binnen onze gemeente (de laatste live bijeenkomst van onze gemeente in 2020) en werd er ook frequent gesproken telefonisch en mondeling met onze wijkregisseur. Ook zijn onze signaleringen bezocht door leden van politieke partijen, Welzijn en Seniorenraad maar ook onze gebiedsregisseur. Ook hebben we gekeken naar een aantal Webinars van onze gemeente en in het kort verslag gedaan in onze website.

Ook heeft onze inzet voor verbetering van de speelplekken gerealiseerd in een verbeterslag vanuit de Gemeente, zoals bij de Talmastraat en Schokkingstraat, Jan van Galenstraat en de MH. Trompstraat, dit was gerealiseerd in begin 2019. Natuurlijk was toendertijd een delegatie van ons aanwezig bij de inloop spreekuren. In dit verslagjaar 2020 hebben wij nadrukkelijk gekeken naar deze speelplekken en de verdere oude speelplekken in de wijk en hebben wij kleine problemen opgemerkt en beschreven en doorgegeven aan onze gemeente.

De aanleg van de zogeheten persleiding heeft heel wat teweeg gebracht en er zijn er in het verleden veel klachten vernomen van de burgers omtrent het wegdek bij onder meer de Europalaan, en de Ruyterstraat om wat straten te benoemen. Die zijn nog niet geheel in de oude goede staat terug gebracht, de bedoeling is echter om deze nog eens in het geheel te bezien. Wij hebben vorig jaar als wijkcommissie met de Gemeente twee maal een schouw gelopen en dit gold evenzeer voor de schouw van de groen voorzieningen. Op basis daarvan hebben wij deze plekken in 2020 regelmatig geobserveerd en dit ook overdags en hebben wij onze gemeente aangesproken om losliggende stenen van trottoirs weer te herstellen (om gevaar van vallen van bewoners en zeker van de ouderen te vermijden) en ook onderdelen van straten. De Gemeente kan aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen en het vermijden daarvan heeft wel onze prioriteit. De door ons aangekaarte problemen zijn door de gemeente opgelost. Ook zijn er werkzaamheden geweest met de verduurzaming van een aantal panden van Portaal in de Zeehelden wijk en die brachten veel overlast teweeg. Daar zijn wij door bewoners op geattendeerd en deze hebben zelve ook de problematiek gemeld, maar het duurde wel erg lang voordat de rotzooi werd opgeruimd. Wij werden via de email nog benaderd door een aantal bewoners en hebben deze problematiek aangekaart bij de gemeente. Inmiddels is dit opgelost maar het is een wijze les om zulke problemen eerder te attaqueren.

Ook de problematiek rond de afgebroken school, naderhand gebruikt als huisvesting voor verschillende organisaties gelegen bij de Kuyperstraat heeft meer dan onze aandacht gehad. Er zou daar een grote hoge flat worden gebouwd en bewoners in de nabijheid hebben hun zorgen geuit en hebben er feitelijk voor gezorgd dat die plannen in de ijskast zijn beland en er wordt gesproken om woonhuizen te bouwen aldaar. Als Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden konden we ons niet vinden in zo’n hoge bebouwing van een flat. Inmiddels is op dat lege terrein een plantsoentje ontstaan en daar geven wij veel aandacht aan zodat het niet verloedert en geen stortplaats wordt.

Ook is de WhatsApp groep geïnstalleerd in 2016 en is actief gebleven. Ook kan er worden gemeld dat het aantal leden aan die groep is verhoogd naar ruim 120 leden, ook zijn diverse straten voorzien van de bekende groene WhatsApp bordjes, wat de veiligheid in de wijk verhoogd.

Aan het eind van het jaar hebben wij een tweetal informele kerstborrels december georganiseerd onder leiding van Rob en Glenn en worden er aan de actieve leden van signaleringsteams en wijkcommissie de traditionele fles met bubbels gegeven.

Naast de rapportages over de bevindingen van de signaleringsteams via de mail zijn ook die verslagen samengevat in onze website www.staatsliedenzeehelden.nl

Andere ophaaldagen oud papier in juli t/m december

Wederom in december oktober november, lees de berichten: hierhierhier, hierhier en hier of hier.

In de afgelopen maanden lukt het onze afvalinzamelaar niet om op zaterdagen het oud papier op te halen. Daarom wordt je oud papier op een andere dag opgehaald dan je gewend bent. De Afvalwijzer is hierop aangepast.

Overzicht ophaaldagen

 • Maarssen buitengebied/Tienhoven/Oud-Zuilen: donderdag 3 december
 • Maarssen Dorp (inclusief oude kern): donderdag 17 december
 • Breukelen/Loenen/Loenersloot/Nieuwersluis: donderdag 17 december
 • Maarssenbroek: vrijdag 18 december
 • Vreeland/Nigtevecht/Kockengen/Nieuwer Ter Aa: maandag 21 december

Overzicht ophaaldagen

 • Maarssen buitengebied/Tienhoven/Oud-Zuilen: donderdag 4 november
 • Maarssen Dorp (inclusief oude kern): donderdag 19 november
 • Breukelen/Loenen/Loenersloot/Nieuwersluis: donderdag 19 november
 • Maarssenbroek: vrijdag 20 november
 • Vreeland/Nigtevecht/Kockengen/Nieuwer Ter Aa: donderdag 26 november

Overzicht ophaaldagen

 • Maarssen buitengebied/Tienhoven/Oud-Zuilen: donderdag 1 oktober
 • Maarssen-Dorp (inclusief oude kern): donderdag 15 oktober
 • Breukelen/Loenen/Loenersloot/Nieuwersluis: donderdag 15 oktober
 • Maarssenbroek: vrijdag 16 oktober
 • Vreeland/Nigtevecht/Kockengen/Nieuwer Ter Aa: donderdag 22 oktober

Overzicht ophaaldagen

 • Maarssen buitengebied/Tienhoven/Oud-Zuilen: donderdag 3 september
 • Maarssen-Dorp (exclusief oude kern): donderdag 17 september
 • Maarssen-Dorp – oude kern: donderdag 17 september
 • Maarssenbroek: vrijdag 18 september
 • Breukelen/Loenen/Loenersloot/Nieuwersluis: donderdag 17 september
 • Vreeland/Nigtevecht/Kockengen/Nieuwer Ter Aa: donderdag 24 september

Overzicht ophaaldagen

 • Maarssen buitengebied/Tienhoven/Oud-Zuilen: vrijdag 31 juli
 • Maarssen-Dorp (excl. oude kern): donderdag 6 augustus
 • Maarssen-Dorp – oude kern: blijft donderdag 20 augustus
 • Maarssenbroek: vrijdag 21 augustus
 • Breukelen/Loenen/Loenersloot/Nieuwersluis: donderdag 13 augustus
 • Vreeland/Nigtevecht/Kockengen/Nieuwer Ter Aa: donderdag 20 augustus

Overzicht ophaaldagen

 • Maarssen buitengebied/Tienhoven/Oud-Zuilen: vrijdag 3 juli
 • Maarssen-Dorp (excl. oude kern): donderdag 9 juli
 • Maarssen-Dorp – oude kern: blijft donderdag 16 juli
 • Maarssenbroek: vrijdag 24 juli
 • Breukelen/Loenen/Loenersloot/Nieuwersluis: donderdag 16 juli
 • Vreeland/Nigtevecht/Kockengen/Nieuwer Ter Aa: maandag 20 juli

Omgekeerd inzamelen

Wij hadden van een aantal bewoners vragen geregen over het omgekeerd inzamelen en verzoeken van bewoners om meer verzamelcontainers te plaatsen. Wij hebben dit aangekaart bij onze gemeente en erg snel van hen een verduidelijking ontvangen. Dit geven wij door via onze website.

Het klopt inderdaad dat het plastic (eigenlijk verpakkingsplastic, blikjes en drankenkartons PMD) het grootse volume in het afval vertegenwoordigen. De gedachte achter het omgekeerd inzamelen is dat we de goed her te gebruiken grondstoffen (Papier, GFT en PMD) bij onze inwoners thuis ophalen en dat er voor het afvoeren van restafval, wat alleen verbrand kan worden wat meer moeite gedaan moet worden, namelijk zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer. Op deze manier zijn inwoners eerder bereid om hun afval (nog beter) te scheiden immers hoe beter je het afval scheid hoe minder hoef je weg te brengen.

De huidige, al aanwezige verzamelcontainers voor plastic zullen blijven bestaan in eerste instantie voor bewoners van hoogbouw of appartementen die zelf geen kliko’s hebben en daarnaast voor het geval uw PMD kliko voor de volgende inzameldag al vol mocht zitten.

Het extra bijplaatsen van verzamelcontainers voor plastic is dus tegen de gedachte van het omgekeerd inzamelen en zal juist de bewoners die nu nog niet hun afval scheiden er niet toe over brengen om dit wel te gaan doen.

Als wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden zullen we deze situatie terdege volgen en daarover rapporteren.

Zakken vol zwerfvuil opgehaald bij Opschoondag

MAARSSEN - De Opschoondag in de Staatslieden en Zeeheldenbuurt in Maarssen-Dorp was een succes met veel deelnemers jong en oud en zakken vol zwerfvuil. Wethouder Van Dijk hielp ook mee, net als kinderburgemeester Mahdi, bijgestaan door zijn adviseurs Nora en Esther die de aanwezigen verrasten met stroopwafels.

BRON: VARNWS

Zeer geslaagde opschoondag

Even nog een terugblik op de geslaagde opschoondag van onze Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden. Fijn dat ons kader er was en notabene 25 deelnemers, tijdens de opschoondag kwamen kinderen en hun ouders ons versterken. Dank  aan onze wethouder Maarten van Dijk die aanwezig was en de handen uit de mouwen heeft gestoken om te helpen en dit de gehele periode. Ook was hij tevreden over de opkomst en inzet van onze wijkcommissie, bijzonder aardig was het dat onze kinderburgermeester Mahdi, bijgestaan door zijn adviseurs Nora en Esther de aanwezigen verrasten met stroopwafels, die na afloop werden genuttigd. Bijzonder dank aan Cees Lock van de firma Verheij die ons in bruikleen gaf de materialen en deze werden weer opgehaald na afloop en de vele goed gevulde vuilniszakken.

De gemeente schreef het volgende op facebook:

‘Ja, hier ligt afval’, klonk het vandaag opgetogen op verschillende plaatsen in onze mooie gemeente. In 7 wijken van Stichtse Vecht zijn vandaag inwoners de straat op gegaan om zwerfvuil op te ruimen in het kader van de Landelijke Opschoondag. Fantastisch!

🍪 In Maarssen-Dorp kwamen wethouder Maarten van Dijk, kinderburgemeester Mahdi en kinderadviseurs Nora en Esther langs in de Van Houtenstraat. Zij hielpen mee en brachten lekkere koeken mee voor de harde werkers.

Wethouder Maarten van Dijk: ‘Ik vind het geweldig dat veel mensen zich vandaag ingezet hebben om hun woonomgeving schoon te maken. Mahdi, Nora, Esther en ik willen iedereen namens de gemeente heel hartelijk danken. Het is algemeen bekend: in een schone wijk woon je prettiger. En zo’n actie is ook gewoon gezellig, want je leert gelijk de mensen in je buurt kennen. Daarnaast geeft het de omgeving ook echt een boost en dat wordt gewaardeerd, ook door jullie buurtgenoten.’

👍 Dank ook aan @MECMaarssen en @KleurrijkBuitenSV voor de organisatie! #LOD2020

Opschoondag 19 September 2020

Op zaterdag 19 september is weer de Landelijke Opschoondag en doen wij weer voor de vijfde maal mee! Ook in onze wijk zijn meerdere plekken waar rommel zich bevindt met de hoop dat onze bewoners de handen uit de mouwen steken (ook na deze opschoondag). Daarom doen we ook dit jaar met onze wijk weer mee aan de Landelijke Opschoondag. (Er was eerder in maart deze dag uitgeschreven, in het kader van de Corona is die dag toen niet doorgegaan.)
Het doel is om met bewoners een ronde door de wijk te lopen om het zwerfafval op te ruimen. We houden hierdoor onze wijk niet alleen netjes en schoon, maar ook veilig voor volwassenen en kinderen. Uiteraard houden wij ons aan de regels van de RIVM, zoals de anderhalve meter afstand.
De ervaring uit vorige jaren leert dat de opschoonactie na ongeveer 1½ uur geklaard is. De groenvoorziening van fa. Verheij Integrale Groenzorg zorgt voor prikkers en vuilniszakken en handschoenen. Zowel volwassenen als jongeren zijn van harte welkom.
Kom jij ook?
 
Verzamelpunt:

Bij de tuin in het hofje van de Van Houtenstraat bij het springkussen. Wij vertrekken om 09.30 uur!

Tijd:
09:30 – 10.30 uur

Graag tot dan!
De wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden

Treat

Een tweetal bestuursleden van de  wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden waren op maandagmorgen 10 augustus bij Treat. Vanaf juli  was de  koffieochtend op de maandag weer van start. Er waren maar liefst 12 bezoekers. En goed te melden dat de RIVM maatregelen correct werden uitgevoerd. Om het zo corona-proof mogelijk te houden vindt deze buiten plaats. Hiertoe heeft de familie van Nierop (Ton en Anneke) een Treat Terrasje ingericht naast hun huis. Iedereen die het leuk vindt kan langskomen voor een kopje koffie en/of een praatje. Er wordt  ook elke week een Tiny Treat (minilekkers) bij geserveerd.
Bij regenachtig weer gaat Treat niet door. Twijfel je? Bel of app dan even.

Treat biedt een stukje ontmoeting in je eigen buurt. Kom ook eens kennis maken!
Wanneer/waar: Elke maandag tussen 10 en 12 aan de Piet Heinstraat 48 in Maarssen. (Treat is i.p. gratis, mocht je toch iets willen bijdragen dan kun je dat in het blikje doen).
Prima in deze tijd dat dit soort activiteiten er in onze wijk zijn!

Plankaart openbare laadpalen

Geef jouw reactie op de plankaart voor openbare laadpalen

Stichtse Vecht is hard aan de slag met nieuwe energie. Hier hoort ook het verduurzamen van mobiliteit bij. Gemeente Stichtse Vecht ziet het aantal elektrische voertuigen toenemen en verwacht dat deze groei de komende jaren doorzet. Om voorbereid te zijn op deze veranderingen is onderzoek gedaan naar geschikte locaties waar openbare laadpalen geplaatst kunnen worden. Hiervan hebben we een plankaart voor openbare laadpalen gemaakt. Deze laadpalen zijn bedoeld voor inwoners en werknemers van ondernemers die in de gemeente geen mogelijkheid hebben om hun elektrische auto op eigen terrein op te laden. Wanneer de vraag naar laadpalen toeneemt, kunnen in de toekomst laadpalen worden geplaatst op de locaties die zijn aangegeven op de plankaart. 

Samen met jou

Op de plankaart kan je online reageren. We nodigen je van harte uit om de kaart te checken. Jij kent jouw buurt het beste. Zijn de locaties op de kaart volgens jou ook geschikt? Zo niet, welke mogelijke problemen hebben wij over het hoofd gezien? Of ontbreekt er misschien een locatie? Laat het ons weten. Je kunt reageren van 1 tot 19 juli 2020.
 

Naar de plankaart

Zie deze websitehttps://www.laadnetwerkvanmorgen.nl/stichtse+vecht/default.aspx

Wat doen we met de plankaart?

Op de gekozen locaties worden niet automatisch laadpalen geplaatst. Laadpalen worden in de gemeente Stichtse Vecht pas geplaatst op het moment dat een elektrisch rijder een laadpaal bij Allego aanvraagt. Of als een bestaande laadpaal een hoge bezettingsgraad heeft en er uitbreiding nodig is.  De gemeente kiest dan een locatie van de kaart die in de buurt is van het woonadres van de elektrische rijder. 

Vervolgproces en planning

Als alle reacties verwerkt zijn en iedereen is geïnformeerd, zal op basis van de definitieve plankaart een collegebesluit worden genomen om de plankaart met locaties vast te leggen. De definitieve plankaart publiceren wij op officiëlebekendmakingen.nl. De verkeersbesluiten nemen wij later per aanvraag. Je kunt dan eventueel nog bezwaar maken en een officiële zienswijze indienen.

Heb je vragen? Voor algemene vragen over de plankaart of openbare laadpalen in gemeente Stichtse Vecht kan je een mail sturen naar info@stichtsevecht.nl.

Wil je een aanvraag doen voor een laadpaal in de openbare ruimte: zie www.openbaarladen.nl/stichtse-vecht of bel met de firma Allego: 088-7500300.

Wil je reageren op de kaart: graag je reactie online indienen via de plankaart. Je kunt je reactie achterlaten door op een locatie op de kaart te klikken.
Als je je reactie niet online kunt indienen, neem dan contact op met mevrouw E. van Wel van gemeente Stichtse Vecht. Zij is bereikbaar via 140346.

Treat gaat de straat op!

In juli gaat onze koffieochtend op de maandag weer van start. Om het zo coronaproof mogelijk te houden vindt deze buiten plaats. Hiertoe hebben we een Treat Terrasje ingericht naast ons huis. Iedereen die het leuk vindt kan langskomen voor een kopje koffie en/of een praatje. We serveren er ook elke week een Tiny Treat (minilekkers) bij. Bij regenachtig weer gaat Treat niet door.
Twijfel je? Bel of app dan even.

Treat biedt een stukje ontmoeting in je eigen buurt. Kom ook eens kennis maken! 
Wanneer/waar: Elke maandag tussen 10 en 12 aan de Piet Heinstraat 48 in Maarssen. 

(Treat is i.p. gratis, mocht je toch iets willen bijdragen dan kun je dat in het blikje doen).
Met vriendelijke groet,

Ton & Anneke van Nierop

Verslag Tweede kwartaal 2020

In Nederland en dan ook in onze gemeente en wijk Staatslieden en Zeehelden zijn wij geconfronteerd geworden met de Corona crisis oftewel Covid-19

Met de Lock-down konden de mensen alleen een frisse neus halen, boodschappen doen op 1,5 meter en thuis werken. Niet meer met de bus/trein naar de stad of naar het werk, want dit gold alleen voor degenen die daar toestemming voor hadden.

Wij hebben meestal met 4 personen onze signaleringen gedaan, dit gold voor de beide signaleringsteam 1 en 2. Ook is het fijn te melden dat ook medebewoners zich hebben aangemeld om mee te lopen en nieuwe leden voor de signaleringsteams zijn altijd welkom! Natuurlijk met in acht name van de maatregelen van de RIVM en natuurlijk met de anderhalve meter afstand. Fijn dat onze gebiedsregisseur Jose van Vliet op een vrijdagavond  mee heeft gelopen. Wij hebben enerzijds onze schriftelijke reacties toegelicht en informatie gegeven omtrent de Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden, de Whatsapp buurtpreventie groep en de twee signaleringsgroepen (1 en 2). En natuurlijk werden haar vragen over het wel en wee van onze Wijk beantwoord en zoveel mogelijk toegelicht. Ook uiteraard onze wijk doorgelopen en het heeft ons deugd gedaan dat de rommel bij de Kinderspeelplaats aan de Talmastraat was opgeruimd. Een pluim voor onze gemeente. Het was wederom zeer rustig in de wijk en dit was eigenlijk in het gehele tweede kwartaal aan de orde en ook  bij het winkelcentrum Plesmanlaan was dit het geval. Op de vrijdagavond en donderdagavond waren niet al teveel mensen daar aan het winkelen, en dan alleen bij de supermarkt. Alles was daar netjes opgeruimd en voldoende flesjes en papier bij de ingang voor het ontsmetten en de handen te wassen.

Opvallend dat onze kinderspeelplaatsen weinig werden bezocht en iedereen thuis bleef in onze wijk.

De stoepen van de Europalaan liggen los en  in de bosjes van de Europalaan zeer veel zwerfvuil en veel puin. Wel heeft de onderhoudsploeg van Verheij de bosjes geknipt, echter het vuil heeft men achter gelaten. Hopelijk wordt dit in kwartaal 3 aangepakt.

We hebben een bericht van onze Gemeente gehad (van afdeling Welzijn) en dit ging over het volgende.” En toen zag de wereld er ineens heel anders uit. Voor jou persoonlijk, voor je vrijwilligerswerk en/of voor je vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers maken de wereld mooier, dat geldt ook zeker in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er bij je organisatie alweer vrijwilligers aan de slag gegaan, of moeten (sommige) vrijwilligers ervoor kiezen om voorlopig nog thuis te blijven. Allemaal worden ze ontzettend gewaardeerd  en in sommige gevallen ook ontzettend gemist.

In de week van 15 t/m 21 juni 2020 zijn daarom álle vrijwilligers van Stichtse Vecht in het zonnetje gezet, Dit doen we door middel van de ‘Vrijwilliger in het zonnetje-campagne’.

Gedurende de campagneweek konden vrijwilligers overal in de gemeente Stichtse Vecht een poster met een mooie zomerse groet tegenkomen. En werden al onze vrijwilligers daarmee in het zonnetje gezet. Geldt ook voor onze lezers van de nieuwsbrief, maar ook de leden van de wijkcommissie en de twee signaleringsteams, en de leden van de Whatsapp groep. Allemaal bij deze bedankt!

De Whatsapp groep is ook goed bezig geweest in het tweede kwartaal, allerlei onveilige situaties werden gemeld, een weggelopen kat werd gemeld incluis een foto en ook hebben behoorlijk veel leden hun adhesie betuigt bij een diefstal van geld met mishandeling van werknemers bij  een schoonheidssalon in onze wijk .Het werd door de medewerkers op hoge prijs gesteld dat zij deze ondersteuning kregen en nadien heeft de politie alle daders kunnen oppakken.

Boekje Activiteiten Welzijn Stichtse Vecht

Stichting Welzijn Stichtse Vecht heeft een speciaal boekje gemaakt waar nuttige adressen in staan. Met een persoonlijke noot, wat uitgelichte initiatieven en ook is er de ‘Hulp in Corona tijd’ poster van de gemeente Stichtse Vecht waar een aantal van afdelingen in staan met hun aanbod. Wel dient vermeld te worden dat alle activiteiten onder voorbehoud zijn.

Als wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden zouden we willen zeggen zeggen, pak ‘m erbij!

Download op deze pagina: Boekje Kom Erbij MAARSSEN-DORP
Informatie Hulp in Corona tijd - Gemeente Stichte Vecht

Korte terugblik eerste kwartaal.2020

Naast de geslaagde duurzaamheidsavond in de Vondel hebben we zoals gebruikelijk gelopen met beide signaleringsteams 1 en 2 gedurende het eerste kwartaal. Ook met het uitbreken van de coronusvirus en de bijbehorende uitwerking van onze Gemeente /overheid over de inperking van onze bewegingsvrijheid conform de RIVM om de schade van dit virus zoveel als mogelijk in te perken. Dit betekende dat wij wel onze rapportages hebben gemaakt en hebben gelopen met meer dan 1,5 meter afstand van elkander.

Fijn dat onze nieuwe gebiedsregisseur Jose van Vliet mee heeft gelopen met de signalering van vrijdag 24 april. Uiteraard hebben wij eerder op gepaste wijze afscheid genomen van Willemijn Luchtenbelt met uiteraard een afscheidscadeau. (dit vond voor de uitbraak van het coronusvirus plaats) Wij hebben enerzijds onze schriftelijke reacties toegelicht en informatie gegeven omtrent de Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden, de Whatsapp buurtpreventie groep en de twee signaleringsgroepen (1 en 2). En natuurlijk werden haar vragen over het wel en wee van onze Wijk beantwoord en zoveel mogelijk toegelicht. Ook uiteraard onze wijk doorgelopen en het heeft ons deugd gedaan dat de rommel bij de Kinderspeelplaats aan de Talmastraat was opgeruimd. Een pluim voor onze gemeente. Het was wederom zeer rustig in de wijk en bij het winkelcentrum Plesmanlaan stonden er veel auto’s geparkeerd, terwijl er maar 1 winkel en die van AH open was en waar niet al teveel mensen daar aan het winkelen waren. Alles was daar netjes opgeruimd en voldoende flesjes en papier bij de ingang voor het ontsmetten en de handen te wassen. In de signaleringen ervoor was het opvallend rustig in de wijk, men hield zich aan de boodschap van Gemeente en Kabinet om zoveel als mogelijk binnen in huis te zijn.

Verder zijn wij door de Gemeente gevraagd om een reactie te geven op de plannen van de Atlantische Buurt. wij pleiten al jaren voor een ontmoetingsplek voor alle groepen, deze plek (Kuyperstraat) is er al geruime tijd niet meer. Ook voor Welzijn, maatschappelijke Ondersteuning is zo’n plek hoogst noodzakelijk, ook om individuele gesprekken te voeren bijvoorbeeld met medewerkers van Welzijn. Bewoners die slecht ter been zijn hebben moeite om naar de Vondel te gaan en dit zou dan een uitkomst bieden. Deze ontmoetingsplek kan worden gerealiseerd in de Kids Plek.

De eerste reactie van de Wijkcommissie is op een prettige manier beantwoord door de gemeente. Zie onderstaande.

Wij hadden liever gezien dat er naast sociale huurwoningen er ook koopwoningen zouden worden neergezet bij de ontstane lege plek van de Kuyperstraat door het afbreken van het verzamelgebouwaldaar..

 • Het is de bedoeling dat er een gemixt woningprogramma komt in plaats van alleen sociale huur. Bij het toevoegen van woningen in dit gebied moet aangesloten worden bij de woonvisie. Het is dus voorstelbaar dat gemeente en Portaal bij de herontwikkeling van het gebied samenwerken met een projectontwikkelaar.

 

Wij zetten vraagtekens tegen de loopbrug en wel tegen de kosten en feitelijke opbrengst van dit gebeuren, de plannen voor de infra structuur dienen wijkgericht te zijn en dit kun je niet voor een deel realiseren zonder oog te hebben voor de gehele wijk Staatslieden en zeehelden.

 • De precieze kosten voor de ingrepen in de openbare ruimte, het groen, infrastructuur en dus ook het bruggetje moeten in de volgende fase concreet in beeld worden gebracht. Als dan blijkt dat het buitenproportioneel duur wordt of om wat voor reden niet wenselijk, dan hoeft het bruggetje niet gerealiseerd te worden. Wij denken wel dat het een meerwaarde kan hebben, maar het is geen strikt noodzakelijke ingreep.

 

Er is veel aandacht geschonken in  het rapport omtrent de verkeersmobiliteit, de Kennedylaan wordt behoudens congestie van de Plasmanlaan door opstoppingen e.d. weinig gebruikt. Er zou naar de Plesmanlaan dienen te worden gekeken en het rapport geeft best een aantal mogelijkheden aan. Daarnaast zijn  de oversteek pekken naar het winkelcentrum en de bushaltes niet vermeld in de rapportage, wellicht  kan daar nog naar worden gekeken in het overall plan van de Wijk.

 • De raad heeft de expliciete opdracht gegeven om naar de Atlantische buurt te kijken (en niet naar de Staatslieden en Zeeheldenbuurt als geheel). Vanuit ruimtelijk perspectief kan deze buurt ook als een ‘eigen’ buurtje worden gezien vanwege de begrenzingen (water, infrastructuur).  We hebben om die redenen dus niet naar de wijk Staatslieden en Zeehelden als geheel gekeken, ook niet mbt het onderwerp verkeer(sveiligheid). Wel is het zo dat er een verkeerskundig onderzoek nodig is om preciezer in beeld te brengen hoe verkeersveiligheid verbeterd kan worden in de buurt. Het kan zeker zo zijn dat uit zo’n onderzoek de noodzaak komt om ten behoeve van de verkeersveiligheid toch uit te zoomen naar het hogere schaalniveau van de wijk (mede ook aangezien verkeer zich vaak niet echt beperkt tot dergelijke begrenzingen). De concrete suggesties die u doet voor de oversteekpunten bij de Plesmanlaan kunnen we opnemen in de definitieve versie van de gebiedsvisie en we kunnen aangeven dat het onderwerp ‘verkeersveiligheid’ zich niet beperkt tot de Kennedylaan alleen (ben het met u eens dat de nadruk in de concept gebiedsvisie nu heel erg ligt op die straat).

 

Met de verduurzaamheids plannen, die al eerder door de gemeente zijn aangegeven en waar  de Stichting Duurzaamheid Stichtse Vecht zich voor de volle 100%  inzet kunnen wij ons vinden, maar geldt voor de gehele wijk zoals voor de sociale huurwoningen van Portaal, de seniorenwoningen en ook de koopwoningen.

 • Helemaal eens dat de inzet van Stichting Duurzame Vecht voor heel de wijk geldt. Dat deze visie over een meer afgebakend deel van de wijk gaat, neemt niet weg dat de stichting breder inzetbaar is. Sterker nog, ze zijn werkzaam binnen heel de gemeente Stichtse Vecht en dat blijft zo. Het is een stichting die onafhankelijk van deze hele ontwikkeling opereert. In januari hebben ze nog een informatieavond georganiseerd (samen met jullie als ik me niet vergis) voor de wijk. We hebben deze partij vooral benoemd om te voorkomen dat hun kennis en expertise over het hoofd gezien zou worden bij deze ontwikkeling. Dat zou zonde zijn.

 

Voor de Kinderspeelplaatsen zijn in de wijk al 4 Kinderspeelplaatsen keurig gerenoveerd, waarbij de Wijkcommissie was betrokken en dit zou in de komende tijd ook voor de overige kinderspeelplaatsen worden uitgevoerd, afhankelijk van de financiële armslag van de Gemeente. (incluis de speelplaatsen die zijn genoemd in de rapportage)

 • Het zou mooi zijn als deze gebiedsvisie een extra motivatie wordt voor de gemeente om (versneld) middelen vrij te spelen voor de aanpak van de speelplekken!

 

Het groen heeft terecht een belangrijke rol gehad in de rapportage. Dit dient echter te worden ingepast in een totale visie voor de Wijk, waarbij delen ervan kunnen worden gebruikt in de visie.

 • Helemaal eens dat de groenstructuur goed moet aansluiten op de rest van de wijk. Het is dan ook nodig om bij de volgende fase te werken aan een groenplan waarbij ook die relatie concreter moet worden gezocht. Ook dat kunnen we concreter aanstippen in de definitieve gebiedsvisie.

Opschoondag 21 maart 2020 GAAT NIET DOOR

"Het coronavirus houdt veel mensen bezig op dit moment. Ook ons. Met de Landelijke Opschoondag op komst, hebben we de richtlijnen en adviezen van het RIVM de afgelopen periode aandachtig gevolgd. Op basis van de laatste ontwikkelingen, volgen we het advies van het RIVM waardoor is besloten dat de Landelijke Opschoondag niet doorgaat op 21 maart."
Zie ook deze website.

Uitnodiging:
Op zaterdag 21 maart is weer de Landelijke Opschoondag en doen wij weer voor de vijfde maal mee! Ook in onze wijk zijn meerdere plekken waar rommel zich bevindt met de hoop dat onze bewoners de handen uit de mouwen steken. (ook na deze opschoondag) Daarom doen we ook dit jaar met onze wijk weer mee aan de Landelijke Opschoondag.

Het doel is om met bewoners een ronde door de wijk te lopen om het zwerfafval op te ruimen. We houden hierdoor onze wijk niet alleen netjes en schoon, maar ook veilig voor volwassenen en kinderen.
De ervaring uit vorige jaren leert dat de opschoonactie na ongeveer 1½ uur geklaard is. De groenvoorziening van fa Verheij Integrale Groenzorg zorgt voor prikkers en vuilniszakken en handschoenen. Zowel volwassenen als jongeren zijn van harte welkom.
Kom jij ook? Graag tot dan!

De wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden

Treat Coffee Mornings

Beste mensen,

Dit is de laatste Treat flash email. Niet omdat Treat Coffee Mornings stopt, maar omdat het best lastig is om elke maand (en dat nu al bijna 7 jaar!) weer een leuke tekst + foto te verzinnen. En mails worden niet altijd meer gelezen… Daarom gaan we het anders(om) aanpakken: Als je graag op de hoogte blijft van onze open koffie ochtend, geef je dan op voor de groeps-app genaamd Treat Coffee Mornings. Je ontvangt dan regelmatig een update of info over een speciale Treat actie. Hoe geef je je op? Stuur een app naar Anneke (06 480 85 170) en ik voeg je toe aan de groeps-app (alleen-lezen).

Nog even een reminder: Van 2 maart t/m 25 mei is Treat elke maandagmorgen open!

Treat Coffee Mornings is ook te vinden op Facebook en op www.treatcoffeemornings.nl.
Hartelijke groet,

Ton & Anneke van Nierop

Veiligheidsavond Gemeente

Beste inwoner,

Wat vindt u van de veiligheid in uw wijk? Wilt u daarover meepraten? Graag gaan wij met u in gesprek over alles rondom veiligheid in Stichtse Vecht. Ik nodig u daarom graag uit voor de Veiligheidsavond op woensdagavond 11 maart 2020 op het RSG Broklede, Schepersweg 6a, 3621 JK te Breukelen.

In 2019 hebben wij samen met u en onze partners weer hard gewerkt aan een veilig Stichtse Vecht. Om u ook dit jaar weer mee te nemen in de belangrijkste thema’s en cijfers organiseren wij de tweede editie van de Veiligheidsavond. Op deze avond zullen wij met u terugblikken op 2019 en vooruitkijken naar 2020.Tevens horen wij graag van u hoe uw veiligheidsbeleving in de gemeente is. 

Programma:

17.00 - 20.00 uur           Veiligheidsplein (vrije inloop)
Vanaf 17.00 uur kunt u op het schoolplein van het RSG Broklede het Veiligheidsplein bezoeken. Op dit plein krijgen jong en oud een brede inkijk in het werk van onze hulpdiensten. Op het plein staat onder andere een ME-bus met escaperoom, een brandweerwagen, een politiemotor, hebben de Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) een stand en kunt u aan een virtual reality game deelnemen die u laat ervaren hoe het is om in een brandend huis te lopen.
Kom vooral op de fiets, want u kunt uw tweewieler geheel gratis laten graveren. Mocht uw fiets gestolen worden, kan deze hierdoor beter worden teruggevonden.

20.00 - 20.45 uur           Opening en plenair tafelgesprek met de burgemeester, de teamchef van de politie en de clustercoördinator brandweer
Tijdens het tafelgesprek worden de belangrijkste veiligheidsthema’s en criminaliteitscijfers van 2019 besproken. Daarnaast wordt er vooruit gekeken naar de belangrijkste doelen en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid voor dit jaar.

20.45 – 21.45 uur          Tafelgesprekken waarbij u kunt aanschuiven   
Aan de hand van verschillende stellingen gaan wij met u en andere inwoners, ondernemers en raadsleden in gesprek over de veiligheid in Stichtse Vecht. De burgemeester, Politie, Brandweer, Boa’s en het jongerenwerk nemen ook deel aan deze gesprekken.

21.45 – 22.00 uur           Plenaire afsluiting
De avond wordt afgesloten met een korte terugblik en het uitwisselen van ervaringen van de tafelgesprekken.

De Veiligheidsavond is een mooie gelegenheid voor mij als nieuwe burgemeester om met u kennis te maken en mijn kijk op de veiligheid in Stichtse Vecht met u te delen. Dit jaar gaan de gemeente en haar partners de wijken in om de veiligheidsgevoelens te peilen onder de inwoners. De tafelgesprekken vormen de aftrap van deze rondgang door de gemeente.

U kunt zich aanmelden voor deze Veiligheidsavond via veiligheid@stichtsevecht.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook opgeven voor de tafelgesprekken van 20.45 - 21.45 uur.

Ik hoop een zo groot mogelijk aantal van u te mogen begroeten op 11 maart aanstaande. Samen kunnen wij werken aan een veilig Stichtse Vecht.


Met vriendelijke groet,
Burgemeester gemeente Stichtse Vecht

drs. Ap Reinders

Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 heeft de buurtcommissie onder leiding van de bestuursvoorzitter R. Vlietman en secretaris Glenn de Nijs het volgende opgeleverd:

1) aan de Plesmanlaan is de veilige oversteekplaats gerealiseerd.

De Plesmanlaan is een 30 km zone gebied, helaas zijn er nog steeds verkeersgebruiker die hier aan geen gehoor geven. Er is positief gereageerd door de gemeente op het schriftelijk verzoek van de Wijkcommissie voor ledverlichting bij de oversteekplaats tussen de beide bushokjes op de Dr. Plesmanlaan tegenover het winkelcentrum. Ook zijn in 2018 de lantaarnpalen voorzien van ledverlichting tegenover het winkelcentrum Plesmanlaan. Dit ook op basis van schriftelijke verzoeken van de wijkcommissie.

2) er is veel aan gedaan om de buurt veilig te maken waarbij onze beide  signaleringsteams en de Whatsapp groep goede ondersteuning biedt.

3) de voorzitter heeft regelmatig onderhoud met de Gemeente en de Politie betreft de buurt ontwikkeling.

4) de jeugd overlast is verminderd en wordt regelmatig door de wijk gepatrouilleerd door vrijwilligers, en wel de twee signaleringsteams en af en toe in burger. Ook zorgen wij ervoor dat de beide teams op verschillende avonden signaleren. Nadine de Vos is de coördinator voor het tweede team. Rob Vlietman van het eerste team.

5) er is ter communicatie met de bewoners opgezet een Online Website www.staatsliedenZeehelden.nl

Het bestuur bestaat uit 2 leden  onder  voorzitterschap van heer Rob Vlietman, en secretaris Glenn de Nijs.
Het team signalering bestaat uit : , Annemarie van Putten,  Lilian Tjong, Wim  Kleever , Rob Vlietman, Onno Tijdgat, Ralph van Elburg en Glenn de Nijs. Reserve Frits
Een tweede signaleringsteam is opgestart met Nadine de Vos als “teamcaptain” met nog 3 leden, waaronder Shilonka Otten.
Voor de website en het bijhouden ervan wordt gebruik gemaakt van My Brain.

De Wijkcommissie heeft dit jaar aan de activiteiten besteed het volgende:

Voor het signaleringsteam ter herkenning en representatief over te komen is aangeschaft  warmtekleding voor 8 vrijwilligers. (4 voor elke signaleringsteam plus zaklantaarns en hesjes.)

Website opgezet en aangepast en bekendheid gemaakt.

We hebben de bewoners regelmatig met flyers en drukwerk  geïnformeerd en ook drie samenkomsten bij Glenn en Nadine. Naast de opschoondag van 27 maart, waar de wijkcommissie met een aantal vlijtige bewoners zich heeft ingespannen om de wijk schoon te krijgen,  zijn er een aantal bijeenkomsten van de gemeente bezocht onder meer een bijeenkomst in Breukelen omtrent de veiligheid binnen onze gemeente en werd er ook frequent gesproken met onze wijkregisseur.

Een bijeenkomst is gehouden in de Klaroen op 28 september met als onderwerp Welkom op het Pleinfeest,  waarbij er een zeer goede samenwerking was met de gemeente, Jeugd Punt ,Welzijn Stichtse Vecht, De wijkagent over de inhoud van de bijeenkomst en er was een redelijke opkomst van onze bewoners. Ons Persbericht is gepubliceerd in de regionale pers. En daarnaast hebben onze bewoners een eigen geproduceerde flyer ontvangen. Voorheen zijn er vele vergaderingen geweest om dit Pleinfeest organisatorisch goed in te plannen. Nadine was onze coördinator.

Ook heeft onze inzet voor verbetering van de speelplekken gerealiseerd in een verbeterslag vanuit de Gemeente, zoals bij de Talmastraat en Schokkingstraat , Jan van Galenstraat en de MH.Trompstraat, dit is gerealiseerd in begin 2019.Natuurlijk was een delegatie van ons aanwezig bij de inloop spreekuren.

De aanleg van de zogeheten persleiding heeft heel wat teweeg gebracht en er zijn veel klachten vernomen van de burgers omtrent het wegdek bij onder meer de Europalaan, en de Ruyterstraat om wat straten te benoemen. Die zijn nog niet geheel in de oude goede staat terug gebracht, de bedoeling is echter om deze nog eens in het geheel te bezien. Wij hebben als wijkcommissie met de Gemeente twee maal  een schouw gelopen en dit gold evenzeer voor de schouw van de groenvoorzieningen. Ook zijn er werkzaamheden geweest met de verduurzaming van een aantal panden van Portaal in de Zeehelden wijk en die brachten veel overlast teweeg. Daar zijn wij door bewoners op geattendeerd en deze hebben zelve ook de problematiek gemeld, maar het duurde wel erg lang voordat de rotzooi werd opgeruimd. Wij werden via de email nog benaderd door een aantal bewoners en hebben deze problematiek aangekaart bij de gemeente.

Ook de problematiek rond de afgebroken school, naderhand gebruikt als huisvesting voor verschillende organisaties gelegen bij de Kuyperstraat heeft meer dan onze aandacht gehad. Er zou daar een grote hoge flat worden gebouwd en bewoners in de nabijheid hebben hun zorgen geuit en hebben er feitelijk voor gezorgd dat die plannen in de ijskast zijn beland en er wordt gesproken om woonhuizen te bouwen aldaar. Als Wijkcommissie konden we ons niet vinden in zo’n hoge bebouwing van een flat. Wordt vervolgd!

Ook is de Whatsapp groep geïnstalleerd in 2016 en is actief gebleven in 2019. Ook kan er worden gemeld dat het aantal leden aan die groep is verhoogd naar ruim 130 leden, ook zijn diverse straten voorzien van de bekende groene bordjes, wat de veiligheid in de wijk verhoogd.

Aan het eind van het jaar hebben wij een tweetal informele kerstborrels op 29 december  georganiseerd via het tweede team onder leiding van Nadine en Shilonka en het eerste team onder leiding van Rob en Glenn.

Naast de rapportages over de bevindingen van de signaleringsteams via de mail zijn er ook verslagen gemaakt in onze website www.staatsliedenzeehelden.nl

Geslaagde avond van de Wijkcommissie en Duurzame Vecht

Afgelopen dinsdag 28 januari is er een informatieavond gehouden door de wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden in samenwerking met stichting Duurzame Vecht. Onderwerp was onder meer de energietransitie en de maatregelen voor energiebesparing. Meer bewoners dan de eerste keer toonden zich zeer geïnteresseerd.

Tijdens de avond werden presentaties gegeven over onder andere energiebesparende maatregelen en wat de bewoners er zelf aan kunnen doen aan energiebesparing. Ook werd de rol van de gemeente en de mogelijkheden van subsidie via onder meer de overheid besproken. In groepjes werd gediscussieerd over de tips en ideeën om geld en energie te besparen. De groepen waren ingedeeld in huurders en kopers van woningen. En dan ook naar het soort huizen: appartementen, tussenwoningen en hoek-vrijstaande woningen.

Er waren stands met informatie over de diverse mogelijkheden en daarnaast was er een ventilatielucht warmtepomp aanwezig. Een mooi voorbeeld dat liet zien dat een warmtepomp niet echt groot hoeft te zijn. En ook nog eens niet duur door subsidie. Duidelijk werd uit de reacties van bewoners dat in de Staatslieden en Zeeheldenwijk steeds meer zonnepanelen en warmtepompen worden aangeschaft. Ook bleek uit de discussies dat al veel bewoners aan de gang zijn met het aanbrengen van isolatie en inductiekookplaten.

Veel bewoners vonden het een geslaagde avond. De wijkcommissie onderschrijft dat en hoopt dat de informatie door wordt gegeven aan andere inwoners die niet aanwezig waren. Doorgaan op deze weg, luidt het motto. Daarbij klonk dat als we van het gas af moeten, we graag besparingen realiseren op de hoge energiekosten. Dus is het noodzakelijk dat we de handen uit de mouwen steken.

Meer informatie: www.duurzamevecht.nl en www.staatsliedenzeehelden.nl

Natuurloket KIEM

Beste bewonersgroepen en anderen,

Wij willen jullie informeren over Natuurloket KIEM.
Je kan groeninitiatieven indienen en daar budget voor krijgen.
Super leuk en goed voor de natuur!

Natuurloket KIEM is een succes en wordt daarom verlengd.
Ook in 2020 kunnen groene initiatiefnemers financiering aanvragen voor hun projecten.

KIEM breidt bovendien uit: duurzaamheidsprojecten op het gebied van voedsel en afval maken nu ook kans op een bijdrage Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht willen zo nog meer vrijwilligersprojecten op het gebied van natuur en duurzaamheid in de provincie Utrecht een boost geven.

Natuur en Duurzaamheid
Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht houden van groen en willen natuur- en duurzaamheidsinitiatieven in de provincie Utrecht stimuleren en ondersteunen. Door bewonersinitiatieven wordt de provincie groener, de natuur diverser en helpen de fondsen inwoners die zich vrijwillig inzetten voor natuur en duurzaamheid in hun omgeving.

Voor alle soorten natuurprojecten en voor duurzaamheidsprojecten op het gebied van voedsel of afval kan een bijdrage worden aangevraagd. Denk aan bijenkasten, moestuinen, paddenpoelen of insectenweiden en natuureducatieprojecten of het opruimen van afval in de natuur.

Geld voor groen bij KIEM
Met de natuurregeling KIEM kunnen stichtingen en verenigingen in één beknopte aanvraag bij alle drie de fondsen een bijdrage aanvragen. Aanvragen voor KIEM kunnen doorlopend ingediend worden en hebben een behandeltermijn van ongeveer twee maanden. Middelgrote groeninitiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 5.000 en soms kan hiermee een project volledig gefinancierd worden.

Ook een groen idee?
Kijk voor meer informatie over richtlijnen en criteria op www.cultuurfonds.nl/KIEM

Jaarvergadering in het teken van duurzaamheid

De Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden in samenwerking met Stichting Duurzame Vecht organiseert een tweede Bijeenkomst in 2 jaar over verduurzaming van de woning en waar staan wij nu na 2018, onze eerste bijeenkomst over dit onderwerp.

De avond begint om 19.00 uur op dinsdagavond 28 januari in de Vondel, Vondelstraat 51 te Maarssen  met een inloop en de Wijkcommissie opent de bijeenkomst met een korte impressie waar zij mee bezig is en daarna hoe gaan we verder met de verduurzaming van de woning.

Deze avond wordt ingegaan op de volgende zaken:

 • Energiebesparingsmaatregelen die nu genomen kunnen worden
 • Beantwoorden wij uw vragen over de energietransitie
 • Wat uw rol is in de energietransitie
 • Rol van de overheid in de energietransitie
 • Hoe Duurzame Vecht kan helpen bij het verduurzamen van uw woning

Programma

 • Ontvangst en alvast een mogelijkheid in contact te treden met de wijkcommissie of Stichting Duurzame Vecht
 • Presentatie betreft de energiebesparingsmaatregelen en de energietransitie
 • Korte onderbreking
 • Behandeling van uw vragen in groepen
 • Plenair behandelen belangrijkste vragen
 • Mogelijkheid tot individueel stellen van vragen aan de energieambassadeurs en het bezoeken van de stands

Komt u ook? We zijn er toch voor elkaar, nietwaar.

Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden en Stichting Duurzame Vecht