.

Nieuws

Hiernaast treft u het laatste nieuws van de wijkcommissie en andere nieuwtjes die ons bezighouden.

Heeft u zelf ook nieuws over de wijk te melden, laat het ons dan weten.

Ook op de website van de gemeente kunt u meer wijknieuws lezen.

Korte terugblik eerste kwartaal.2020

Naast de geslaagde duurzaamheidsavond in de Vondel hebben we zoals gebruikelijk gelopen met beide signaleringsteams 1 en 2 gedurende het eerste kwartaal. Ook met het uitbreken van de coronusvirus en de bijbehorende uitwerking van onze Gemeente /overheid over de inperking van onze bewegingsvrijheid conform de RIVM om de schade van dit virus zoveel als mogelijk in te perken. Dit betekende dat wij wel onze rapportages hebben gemaakt en hebben gelopen met meer dan 1,5 meter afstand van elkander.

Fijn dat onze nieuwe gebiedsregisseur Jose van Vliet mee heeft gelopen met de signalering van vrijdag 24 april. Uiteraard hebben wij eerder op gepaste wijze afscheid genomen van Willemijn Luchtenbelt met uiteraard een afscheidscadeau. (dit vond voor de uitbraak van het coronusvirus plaats) Wij hebben enerzijds onze schriftelijke reacties toegelicht en informatie gegeven omtrent de Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden, onze Whatt’s App groep en de twee signaleringsgroepen (1 en 2). En natuurlijk werden haar vragen over het wel en wee van onze Wijk beantwoord en zoveel mogelijk toegelicht. Ook uiteraard onze wijk doorgelopen en het heeft ons deugd gedaan dat de rommel bij de Kinderspeelplaats aan de Talmastraat was opgeruimd. Een pluim voor onze gemeente. Het was wederom zeer rustig in de wijk en bij het winkelcentrum Plesmanlaan stonden er veel auto’s geparkeerd, terwijl er maar 1 winkel en die van AH open was en waar niet al teveel mensen daar aan het winkelen waren. Alles was daar netjes opgeruimd en voldoende flesjes en papier bij de ingang voor het ontsmetten en de handen te wassen. In de signaleringen ervoor was het opvallend rustig in de wijk, men hield zich aan de boodschap van Gemeente en Kabinet om zoveel als mogelijk binnen in huis te zijn.

Verder zijn wij door de Gemeente gevraagd om een reactie te geven op de plannen van de Atlantische Buurt. wij pleiten al jaren voor een ontmoetingsplek voor alle groepen, deze plek (Kuyperstraat) is er al geruime tijd niet meer. Ook voor Welzijn, maatschappelijke Ondersteuning is zo’n plek hoogst noodzakelijk, ook om individuele gesprekken te voeren bijvoorbeeld met medewerkers van Welzijn. Bewoners die slecht ter been zijn hebben moeite om naar de Vondel te gaan en dit zou dan een uitkomst bieden. Deze ontmoetingsplek kan worden gerealiseerd in de Kids Plek.

De eerste reactie van de Wijkcommissie is op een prettige manier beantwoord door de gemeente. Zie onderstaande.

Wij hadden liever gezien dat er naast sociale huurwoningen er ook koopwoningen zouden worden neergezet bij de ontstane lege plek van de Kuyperstraat door het afbreken van het verzamelgebouwaldaar..

 • Het is de bedoeling dat er een gemixt woningprogramma komt in plaats van alleen sociale huur. Bij het toevoegen van woningen in dit gebied moet aangesloten worden bij de woonvisie. Het is dus voorstelbaar dat gemeente en Portaal bij de herontwikkeling van het gebied samenwerken met een projectontwikkelaar.

 

Wij zetten vraagtekens tegen de loopbrug en wel tegen de kosten en feitelijke opbrengst van dit gebeuren, de plannen voor de infra structuur dienen wijkgericht te zijn en dit kun je niet voor een deel realiseren zonder oog te hebben voor de gehele wijk Staatslieden en zeehelden.

 • De precieze kosten voor de ingrepen in de openbare ruimte, het groen, infrastructuur en dus ook het bruggetje moeten in de volgende fase concreet in beeld worden gebracht. Als dan blijkt dat het buitenproportioneel duur wordt of om wat voor reden niet wenselijk, dan hoeft het bruggetje niet gerealiseerd te worden. Wij denken wel dat het een meerwaarde kan hebben, maar het is geen strikt noodzakelijke ingreep.

 

Er is veel aandacht geschonken in  het rapport omtrent de verkeersmobiliteit, de Kennedylaan wordt behoudens congestie van de Plasmanlaan door opstoppingen e.d. weinig gebruikt. Er zou naar de Plesmanlaan dienen te worden gekeken en het rapport geeft best een aantal mogelijkheden aan. Daarnaast zijn  de oversteek pekken naar het winkelcentrum en de bushaltes niet vermeld in de rapportage, wellicht  kan daar nog naar worden gekeken in het overall plan van de Wijk.

 • De raad heeft de expliciete opdracht gegeven om naar de Atlantische buurt te kijken (en niet naar de Staatslieden en Zeeheldenbuurt als geheel). Vanuit ruimtelijk perspectief kan deze buurt ook als een ‘eigen’ buurtje worden gezien vanwege de begrenzingen (water, infrastructuur).  We hebben om die redenen dus niet naar de wijk Staatslieden en Zeehelden als geheel gekeken, ook niet mbt het onderwerp verkeer(sveiligheid). Wel is het zo dat er een verkeerskundig onderzoek nodig is om preciezer in beeld te brengen hoe verkeersveiligheid verbeterd kan worden in de buurt. Het kan zeker zo zijn dat uit zo’n onderzoek de noodzaak komt om ten behoeve van de verkeersveiligheid toch uit te zoomen naar het hogere schaalniveau van de wijk (mede ook aangezien verkeer zich vaak niet echt beperkt tot dergelijke begrenzingen). De concrete suggesties die u doet voor de oversteekpunten bij de Plesmanlaan kunnen we opnemen in de definitieve versie van de gebiedsvisie en we kunnen aangeven dat het onderwerp ‘verkeersveiligheid’ zich niet beperkt tot de Kennedylaan alleen (ben het met u eens dat de nadruk in de concept gebiedsvisie nu heel erg ligt op die straat).

 

Met de verduurzaamheids plannen , die al eerder door de gemeente zijn aangegeven en waar  de Stichting Duurzaamheid Stichtse Vecht zich voor de volle 100%  inzet kunnen wij ons vinden , maar geldt voor de gehele wijk zoals voor de sociale huurwoningen van Portaal, de seniorenwoningen en ook de koopwoningen.

 • Helemaal eens dat de inzet van Stichting Duurzame Vecht voor heel de wijk geldt. Dat deze visie over een meer afgebakend deel van de wijk gaat, neemt niet weg dat de stichting breder inzetbaar is. Sterker nog, ze zijn werkzaam binnen heel de gemeente Stichtse Vecht en dat blijft zo. Het is een stichting die onafhankelijk van deze hele ontwikkeling opereert. In januari hebben ze nog een informatieavond georganiseerd (samen met jullie als ik me niet vergis) voor de wijk. We hebben deze partij vooral benoemd om te voorkomen dat hun kennis en expertise over het hoofd gezien zou worden bij deze ontwikkeling. Dat zou zonde zijn.

 

Voor de Kinderspeelplaatsen zijn in de wijk al 4 Kinderspeelplaatsen keurig gerenoveerd, waarbij de Wijkcommissie was betrokken en dit zou in de komende tijd ook voor de overige kinderspeelplaatsen worden uitgevoerd, afhankelijk van de financiële armslag van de Gemeente.( incluis de speelplaatsen die zijn genoemd in de rapportage)

 • Het zou mooi zijn als deze gebiedsvisie een extra motivatie wordt voor de gemeente om (versneld) middelen vrij te spelen voor de aanpak van de speelplekken!

 

Het groen heeft terecht een belangrijke rol gehad in de rapportage. Dit dient echter te worden ingepast in een totale visie voor de Wijk, waarbij delen ervan kunnen worden gebruikt in de visie.

 • Helemaal eens dat de groenstructuur goed moet aansluiten op de rest van de wijk. Het is dan ook nodig om bij de volgende fase te werken aan een groenplan waarbij ook die relatie concreter moet worden gezocht. Ook dat kunnen we concreter aanstippen in de definitieve gebiedsvisie.

Opschoondag 21 maart 2020 GAAT NIET DOOR

"Het coronavirus houdt veel mensen bezig op dit moment. Ook ons. Met de Landelijke Opschoondag op komst, hebben we de richtlijnen en adviezen van het RIVM de afgelopen periode aandachtig gevolgd. Op basis van de laatste ontwikkelingen, volgen we het advies van het RIVM waardoor is besloten dat de Landelijke Opschoondag niet doorgaat op 21 maart."
Zie ook deze website.

Uitnodiging:
Op zaterdag 21 maart is weer de Landelijke Opschoondag en doen wij weer voor de vijfde maal mee! Ook in onze wijk zijn meerdere plekken waar rommel zich bevindt met de hoop dat onze bewoners de handen uit de mouwen steken. (ook na deze opschoondag) Daarom doen we ook dit jaar met onze wijk weer mee aan de Landelijke Opschoondag.

Het doel is om met bewoners een ronde door de wijk te lopen om het zwerfafval op te ruimen. We houden hierdoor onze wijk niet alleen netjes en schoon, maar ook veilig voor volwassenen en kinderen.
De ervaring uit vorige jaren leert dat de opschoonactie na ongeveer 1½ uur geklaard is. De groenvoorziening van fa Verheij Integrale Groenzorg zorgt voor prikkers en vuilniszakken en handschoenen. Zowel volwassenen als jongeren zijn van harte welkom.
Kom jij ook? Graag tot dan!

De wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden

Treat Coffee Mornings

Beste mensen,

Dit is de laatste Treat flash email. Niet omdat Treat Coffee Mornings stopt, maar omdat het best lastig is om elke maand (en dat nu al bijna 7 jaar!) weer een leuke tekst + foto te verzinnen. En mails worden niet altijd meer gelezen… Daarom gaan we het anders(om) aanpakken: Als je graag op de hoogte blijft van onze open koffie ochtend, geef je dan op voor de groeps-app genaamd Treat Coffee Mornings. Je ontvangt dan regelmatig een update of info over een speciale Treat actie. Hoe geef je je op? Stuur een app naar Anneke (06 480 85 170) en ik voeg je toe aan de groeps-app (alleen-lezen).

Nog even een reminder: Van 2 maart t/m 25 mei is Treat elke maandagmorgen open!

Treat Coffee Mornings is ook te vinden op Facebook en op www.treatcoffeemornings.nl.
Hartelijke groet,

Ton & Anneke van Nierop

Veiligheidsavond Gemeente

Beste inwoner,

Wat vindt u van de veiligheid in uw wijk? Wilt u daarover meepraten? Graag gaan wij met u in gesprek over alles rondom veiligheid in Stichtse Vecht. Ik nodig u daarom graag uit voor de Veiligheidsavond op woensdagavond 11 maart 2020 op het RSG Broklede, Schepersweg 6a, 3621 JK te Breukelen.

In 2019 hebben wij samen met u en onze partners weer hard gewerkt aan een veilig Stichtse Vecht. Om u ook dit jaar weer mee te nemen in de belangrijkste thema’s en cijfers organiseren wij de tweede editie van de Veiligheidsavond. Op deze avond zullen wij met u terugblikken op 2019 en vooruitkijken naar 2020.Tevens horen wij graag van u hoe uw veiligheidsbeleving in de gemeente is. 

Programma:

17.00 - 20.00 uur           Veiligheidsplein (vrije inloop)
Vanaf 17.00 uur kunt u op het schoolplein van het RSG Broklede het Veiligheidsplein bezoeken. Op dit plein krijgen jong en oud een brede inkijk in het werk van onze hulpdiensten. Op het plein staat onder andere een ME-bus met escaperoom, een brandweerwagen, een politiemotor, hebben de Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) een stand en kunt u aan een virtual reality game deelnemen die u laat ervaren hoe het is om in een brandend huis te lopen.
Kom vooral op de fiets, want u kunt uw tweewieler geheel gratis laten graveren. Mocht uw fiets gestolen worden, kan deze hierdoor beter worden teruggevonden.

20.00 - 20.45 uur           Opening en plenair tafelgesprek met de burgemeester, de teamchef van de politie en de clustercoördinator brandweer
Tijdens het tafelgesprek worden de belangrijkste veiligheidsthema’s en criminaliteitscijfers van 2019 besproken. Daarnaast wordt er vooruit gekeken naar de belangrijkste doelen en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid voor dit jaar.

20.45 – 21.45 uur          Tafelgesprekken waarbij u kunt aanschuiven   
Aan de hand van verschillende stellingen gaan wij met u en andere inwoners, ondernemers en raadsleden in gesprek over de veiligheid in Stichtse Vecht. De burgemeester, Politie, Brandweer, Boa’s en het jongerenwerk nemen ook deel aan deze gesprekken.

21.45 – 22.00 uur           Plenaire afsluiting
De avond wordt afgesloten met een korte terugblik en het uitwisselen van ervaringen van de tafelgesprekken.

De Veiligheidsavond is een mooie gelegenheid voor mij als nieuwe burgemeester om met u kennis te maken en mijn kijk op de veiligheid in Stichtse Vecht met u te delen. Dit jaar gaan de gemeente en haar partners de wijken in om de veiligheidsgevoelens te peilen onder de inwoners. De tafelgesprekken vormen de aftrap van deze rondgang door de gemeente.

U kunt zich aanmelden voor deze Veiligheidsavond via veiligheid@stichtsevecht.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook opgeven voor de tafelgesprekken van 20.45 - 21.45 uur.

Ik hoop een zo groot mogelijk aantal van u te mogen begroeten op 11 maart aanstaande. Samen kunnen wij werken aan een veilig Stichtse Vecht.


Met vriendelijke groet,
Burgemeester gemeente Stichtse Vecht

drs. Ap Reinders

Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 heeft de buurtcommissie onder leiding van de bestuursvoorzitter R. Vlietman en secretaris Glenn de Nijs het volgende opgeleverd:

1) aan de Plesmanlaan is de veilige oversteekplaats gerealiseerd.

De Plesmanlaan is een 30 km zone gebied, helaas zijn er nog steeds verkeersgebruiker die hier aan geen gehoor geven. Er is positief gereageerd door de gemeente op het schriftelijk verzoek van de Wijkcommissie voor ledverlichting bij de oversteekplaats tussen de beide bushokjes op de Dr. Plesmanlaan tegenover het winkelcentrum. Ook zijn in 2018 de lantaarnpalen voorzien van ledverlichting tegenover het winkelcentrum Plesmanlaan. Dit ook op basis van schriftelijke verzoeken van de wijkcommissie.

2) er is veel aan gedaan om de buurt veilig te maken waarbij onze beide  signaleringsteams en de Whatsapp groep goede ondersteuning biedt.

3) de voorzitter heeft regelmatig onderhoud met de Gemeente en de Politie betreft de buurt ontwikkeling.

4) de jeugd overlast is verminderd en wordt regelmatig door de wijk gepatrouilleerd door vrijwilligers, en wel de twee signaleringsteams en af en toe in burger. Ook zorgen wij ervoor dat de beide teams op verschillende avonden signaleren. Nadine de Vos is de coördinator voor het tweede team. Rob Vlietman van het eerste team.

5) er is ter communicatie met de bewoners opgezet een Online Website www.staatsliedenZeehelden.nl

Het bestuur bestaat uit 2 leden  onder  voorzitterschap van heer Rob Vlietman, en secretaris Glenn de Nijs.
Het team signalering bestaat uit : , Annemarie van Putten,  Lilian Tjong, Wim  Kleever , Rob Vlietman, Onno Tijdgat, Ralph van Elburg en Glenn de Nijs. Reserve Frits
Een tweede signaleringsteam is opgestart met Nadine de Vos als “teamcaptain” met nog 3 leden, waaronder Shilonka Otten.
Voor de website en het bijhouden ervan wordt gebruik gemaakt van My Brain.

De Wijkcommissie heeft dit jaar aan de activiteiten besteed het volgende:

Voor het signaleringsteam ter herkenning en representatief over te komen is aangeschaft  warmtekleding voor 8 vrijwilligers.( 4 voor elke signaleringsteam plus zaklantaarns en hesjes).

Website opgezet en aangepast en bekendheid gemaakt.

We hebben de bewoners regelmatig met flyers en drukwerk  geïnformeerd en ook drie samenkomsten bij Glenn en Nadine. Naast de opschoondag van 27 maart, waar de wijkcommissie met een aantal vlijtige bewoners zich heeft ingespannen om de wijk schoon te krijgen,  zijn er een aantal bijeenkomsten van de gemeente bezocht onder meer een bijeenkomst in Breukelen omtrent de veiligheid binnen onze gemeente en werd er ook frequent gesproken met onze wijkregisseur.

Een bijeenkomst is gehouden in de Klaroen op 28 september met als onderwerp Welkom op het Pleinfeest,  waarbij er een zeer goede samenwerking was met de gemeente, Jeugd Punt ,Welzijn Stichtse Vecht, De wijkagent over de inhoud van de bijeenkomst en er was een redelijke opkomst van onze bewoners. Ons Persbericht is gepubliceerd in de regionale pers. En daarnaast hebben onze bewoners een eigen geproduceerde flyer ontvangen. Voorheen zijn er vele vergaderingen geweest om dit Pleinfeest organisatorisch goed in te plannen. Nadine was onze coördinator.

Ook heeft onze inzet voor verbetering van de speelplekken gerealiseerd in een verbeterslag vanuit de Gemeente, zoals bij de Talmastraat en Schokkingstraat , Jan van Galenstraat en de MH.Trompstraat, dit is gerealiseerd in begin 2019.Natuurlijk was een delegatie van ons aanwezig bij de inloop spreekuren.

De aanleg van de zogeheten persleiding heeft heel wat teweeg gebracht en er zijn veel klachten vernomen van de burgers omtrent het wegdek bij onder meer de Europalaan, en de Ruyterstraat om wat straten te benoemen. Die zijn nog niet geheel in de oude goede staat terug gebracht, de bedoeling is echter om deze nog eens in het geheel te bezien. Wij hebben als wijkcommissie met de Gemeente twee maal  een schouw gelopen en dit gold evenzeer voor de schouw van de groenvoorzieningen. Ook zijn er werkzaamheden geweest met de verduurzaming van een aantal panden van Portaal in de Zeehelden wijk en die brachten veel overlast teweeg. Daar zijn wij door bewoners op geattendeerd en deze hebben zelve ook de problematiek gemeld, maar het duurde wel erg lang voordat de rotzooi werd opgeruimd. Wij werden via de email nog benaderd door een aantal bewoners en hebben deze problematiek aangekaart bij de gemeente.

Ook de problematiek rond de afgebroken school, naderhand gebruikt als huisvesting voor verschillende organisaties gelegen bij de Kuyperstraat heeft meer dan onze aandacht gehad. Er zou daar een grote hoge flat worden gebouwd en bewoners in de nabijheid hebben hun zorgen geuit en hebben er feitelijk voor gezorgd dat die plannen in de ijskast zijn beland en er wordt gesproken om woonhuizen te bouwen aldaar. Als Wijkcommissie konden we ons niet vinden in zo’n hoge bebouwing van een flat. Wordt vervolgd!

Ook is de Whatsapp groep geïnstalleerd in 2016 en is actief gebleven in 2019. Ook kan er worden gemeld dat het aantal leden aan die groep is verhoogd naar ruim 130 leden, ook zijn diverse straten voorzien van de bekende groene bordjes, wat de veiligheid in de wijk verhoogd.

Aan het eind van het jaar hebben wij een tweetal informele kerstborrels op 29 december  georganiseerd via het tweede team onder leiding van Nadine en Shilonka en het eerste team onder leiding van Rob en Glenn.

Naast de rapportages over de bevindingen van de signaleringsteams via de mail zijn er ook verslagen gemaakt in onze website www.staatsliedenzeehelden.nl

Geslaagde avond van de Wijkcommissie en Duurzame Vecht

Afgelopen dinsdag 28 januari is er een informatieavond gehouden door de wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden in samenwerking met stichting Duurzame Vecht. Onderwerp was onder meer de energietransitie en de maatregelen voor energiebesparing. Meer bewoners dan de eerste keer toonden zich zeer geïnteresseerd.

Tijdens de avond werden presentaties gegeven over onder andere energiebesparende maatregelen en wat de bewoners er zelf aan kunnen doen aan energiebesparing. Ook werd de rol van de gemeente en de mogelijkheden van subsidie via onder meer de overheid besproken. In groepjes werd gediscussieerd over de tips en ideeën om geld en energie te besparen. De groepen waren ingedeeld in huurders en kopers van woningen. En dan ook naar het soort huizen: appartementen, tussenwoningen en hoek-vrijstaande woningen.

Er waren stands met informatie over de diverse mogelijkheden en daarnaast was er een ventilatielucht warmtepomp aanwezig. Een mooi voorbeeld dat liet zien dat een warmtepomp niet echt groot hoeft te zijn. En ook nog eens niet duur door subsidie. Duidelijk werd uit de reacties van bewoners dat in de Staatslieden en Zeeheldenwijk steeds meer zonnepanelen en warmtepompen worden aangeschaft. Ook bleek uit de discussies dat al veel bewoners aan de gang zijn met het aanbrengen van isolatie en inductiekookplaten.

Veel bewoners vonden het een geslaagde avond. De wijkcommissie onderschrijft dat en hoopt dat de informatie door wordt gegeven aan andere inwoners die niet aanwezig waren. Doorgaan op deze weg, luidt het motto. Daarbij klonk dat als we van het gas af moeten, we graag besparingen realiseren op de hoge energiekosten. Dus is het noodzakelijk dat we de handen uit de mouwen steken.

Meer informatie: www.duurzamevecht.nl en www.staatsliedenzeehelden.nl

Natuurloket KIEM

Beste bewonersgroepen en anderen,

Wij willen jullie informeren over Natuurloket KIEM.
Je kan groeninitiatieven indienen en daar budget voor krijgen.
Super leuk en goed voor de natuur!

Natuurloket KIEM is een succes en wordt daarom verlengd.
Ook in 2020 kunnen groene initiatiefnemers financiering aanvragen voor hun projecten.

KIEM breidt bovendien uit: duurzaamheidsprojecten op het gebied van voedsel en afval maken nu ook kans op een bijdrage Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht willen zo nog meer vrijwilligersprojecten op het gebied van natuur en duurzaamheid in de provincie Utrecht een boost geven.

Natuur en Duurzaamheid
Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht houden van groen en willen natuur- en duurzaamheidsinitiatieven in de provincie Utrecht stimuleren en ondersteunen. Door bewonersinitiatieven wordt de provincie groener, de natuur diverser en helpen de fondsen inwoners die zich vrijwillig inzetten voor natuur en duurzaamheid in hun omgeving.

Voor alle soorten natuurprojecten en voor duurzaamheidsprojecten op het gebied van voedsel of afval kan een bijdrage worden aangevraagd. Denk aan bijenkasten, moestuinen, paddenpoelen of insectenweiden en natuureducatieprojecten of het opruimen van afval in de natuur.

Geld voor groen bij KIEM
Met de natuurregeling KIEM kunnen stichtingen en verenigingen in één beknopte aanvraag bij alle drie de fondsen een bijdrage aanvragen. Aanvragen voor KIEM kunnen doorlopend ingediend worden en hebben een behandeltermijn van ongeveer twee maanden. Middelgrote groeninitiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 5.000 en soms kan hiermee een project volledig gefinancierd worden.

Ook een groen idee?
Kijk voor meer informatie over richtlijnen en criteria op www.cultuurfonds.nl/KIEM

Jaarvergadering in het teken van duurzaamheid

De Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden in samenwerking met Stichting Duurzame Vecht organiseert een tweede Bijeenkomst in 2 jaar over verduurzaming van de woning en waar staan wij nu na 2018, onze eerste bijeenkomst over dit onderwerp.

De avond begint om 19.00 uur op dinsdagavond 28 januari in de Vondel, Vondelstraat 51 te Maarssen  met een inloop en de Wijkcommissie opent de bijeenkomst met een korte impressie waar zij mee bezig is en daarna hoe gaan we verder met de verduurzaming van de woning.

Deze avond wordt ingegaan op de volgende zaken:

 • Energiebesparingsmaatregelen die nu genomen kunnen worden
 • Beantwoorden wij uw vragen over de energietransitie
 • Wat uw rol is in de energietransitie
 • Rol van de overheid in de energietransitie
 • Hoe Duurzame Vecht kan helpen bij het verduurzamen van uw woning

Programma

 • Ontvangst en alvast een mogelijkheid in contact te treden met de wijkcommissie of Stichting Duurzame Vecht
 • Presentatie betreft de energiebesparingsmaatregelen en de energietransitie
 • Korte onderbreking
 • Behandeling van uw vragen in groepen
 • Plenair behandelen belangrijkste vragen
 • Mogelijkheid tot individueel stellen van vragen aan de energieambassadeurs en het bezoeken van de stands

Komt u ook? We zijn er toch voor elkaar, nietwaar.

Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden en Stichting Duurzame Vecht