.

Nieuws

Hiernaast treft u het laatste nieuws van de wijkcommissie en andere nieuwtjes die ons bezighouden.

Heeft u zelf ook nieuws over de wijk te melden, laat het ons dan weten.

Ook op de website van de gemeente kunt u meer wijknieuws lezen.

Update speeltuintjes

De ontwerpen van de speeltuintjes zijn openbaar gemaakt:

Voor meer informatie kijkt u op de gemeente website:

https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/speelplekken-herinrichten_44675/

en

https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/speelplekken-herinrichten_44675/item/maarssen-dorp_68347.html

Transport door Maarssen-dorp

Een update over de werkzaamheden van Waternet voor de dijkverbetering Waterleidingkanaal.

Meer informatie over de werkzaamheden kunt u ook vinden op de website van Waternet (https://www.waternet.nl/werkzaamheden/dijkverbetering-waterleidingkanaal/)

Effect transportroutes op Maarssen-dorp

De rijroutes zullen voor een gedeelte via Maarssen gaan, dit houdt in dat de intensiteit van het vrachtverkeer in Maarssen-dorp zal stijgen het aankomende jaar.

Met de aannemer is afgesproken dat de maximale snelheid niet mag worden overschreven (*), rekening wordt gehouden met de omgeving (met name in Maarssen-dorp) en de school in Maarssen-dorp.

Hieronder vindt u de exacte route van de aanvoerroute. De retourroute zal door de Bethunepolder gaan.
Aanvoerroute:

 

Voor specifieke vragen over de werkzaamheden kunt U het beste contact opnemen met Waternet.


(*) N.B. van de Webmaster:
"Ik dacht dat men wettelijk al verplicht was om onder de maximum snelheid te blijven, maar fijn dat dat ook nog eens apart is afgesproken!"

Update status persleiding - 30 oktober 2018

De wijkcommissie en de twee signaleringsteams zijn de laatste maanden aan de slag geweest met voornamelijk de aanleg van de persleiding goed te volgen en de problemen die daarbij zijn ontstaan te melden aan onze gemeente. De werkzaamheden bij de Persleiding in onze wijk verlopen conform de planning, echter de einddatum van oktober is al lang bereikt en gelet op de nog te plegen werkzaamheden zullen die naar ons oordeel tot minstens half december voortduren. Maar er zijn door ons gezien veel kapotte stoepranden, scheuren in de drempels bij onder meer de Europalaan, wij hebben verzocht om zo gauw als mogelijk door de gemeente een inspectie te houden en de reparatiewerkzaamheden aan te vangen, geldt voor zowel de staatslieden en zeehelden buurt. Daar hebben wij eerder om gevraagd, maar ook buurtbewoners hebben ons geattendeerd dat de bewuste straten nog steeds ongemakken vertonen, de droogte heeft hier ook mee te maken. Het klinkt verkeerd in doordat er met zwaar materieel wordt gereden en er zijn zelfs gevaarlijke situaties geconstateerd. Ook is er uiteraard contact geweest met onze wijkregisseur en hebben wij binnen de wijkcommissie overleg gehad om te komen tot een schouw voor de straten en zijstraten die waren betrokken bij de werkzaamheden voor de persleiding.
Op maandagochtend 29 oktober heeft deze schouw plaatsgevonden met een opzichter van de Gemeente en Rob en Glenn waren daarbij namens de Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden. De opzichter heeft onze eerdere bevindingen gezien en aangegeven dat hij zich erin kon vinden. Dit impliceert dat ook de Europalaan aan de beurt is gelijk aan die van Speijkstraat en de Ruyterstraat waar nu herstelwerkzaamheden worden gepleegd. Wij mochten de opzichter een flink aantal zaken duiden. Het betekent dat de herstelwerkzaamheden in de nabije toekomst zullen plaatsvinden en hopelijk zal Waternet ons nu wel goed informeren over de stand van zaken en het aangeven wanneer en hoe de herstelwerkzaamheden gaan beginnen en eindigen. Daar heeft het wel degelijk aan ontbroken. Ook zijn bewoners geconfronteerd geweest met storingen aan het waternet zodat bewoners geen water hadden, met behoorlijk veel last daardoor. Maar ook de informatie was in de situatie slecht of ontbrak volledig!

Wij hebben begrepen dat de opzichter op basis van onze ingebrachte punten met de bedrijven en Waternet een schouw gaat houden in de gehele wijk om alle herstelwerkzaamheden in kaart te brengen en daar goede afspraken over te maken. Wij verwachten dat wij worden geïnformeerd over de voortgang ervan. Wordt vervolgd!

Wij hebben seperaat nog nagevraagd wat de situatie is voor het terrein van het afgebroken bedrijfsgebouw, de bedoeling is dat er sociale woningbouw gaat plaatsvinden maar een feitelijke beslissing is nog niet genomen door de Gemeente. Wij hadden daar een andere opvatting over om zowel sociale woningbouw te realiseren naar koopwoningen en vrije sector huurwoningen. Dit op basis van opgehaalde opvattingen van bewoners.

Zolang er niet wordt gebouwd achten wij gewenst dat er gras wordt ingezaaid zodra de opslag van bouwmaterialen is beëindigd welke worden gebruikt voor herstelwerkzaamheden van de aanleg van de persleiding. Er wordt ook afval gedeponeerd op dit terrein en dit heeft ook de opzichter van de gemeente geconstateerd. Ook hier dient op korte termijn actie te worden ondernomen door de gemeente.
Tot zover!

AFSLUITINGEN Persleiding Maarssen - Leidsche Rijn (Waternet)

Geachte dames en heren,

Hierbij ter informatie een werk dat wordt uitgevoerd binnen gemeente Stichtse Vecht.
Het betreft het leggen van een nieuwe persleiding van Maarssen naar Leidsche Rijn door Waternet.

Hiervoor zullen er per fase werkvakken worden afgesloten zoals bijgevoegd weergegeven. 

Er is geen doorgang voor hulpdiensten in geval van nood.

Vertrouwende hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

B.A. (Boudewijn) Koops
Civiel- en verkeerstechnisch werkvoorbereider

Aanleggen persleiding

Op 1 januari 2019 sluit de rioolwaterzuivering in Maarssen. Rioolwater uit Maarsen wordt vanaf dan afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn. In 2018 wordt hiervoor een rioolgemaal gebouwd en een persleiding aangelegd.

In aanvulling op de eerste brief die u begin januari heeft ontvangen, leest u in deze brief meer over de werkzaamheden en wat die mogelijk voor u betekenen.

Wat gaan we doen

We leggen een persleiding aan van de bestaande rioolwaterzuivering in Maarssen tot aan de rioolwaterzuivering in Maarssenbroek. Omdat de persleiding onder de grond komt te liggen, moet de straat opengebroken worden. We leggen de persleiding aan onder de Klokjeslaan, Piet Heinstraat, M.A. de Ruyterstraat, van Speykstraat, Europalaan en de Maire Hofstedelaan. Vanaf hier wordt de leiding aangelegd in de berm aan de oostzijde van de Sweserengseweg. Ter hoogte van de op- en afrit naar de N230 kruist de leiding de Sweserengseweg en zal beneden aan het talud verder worden aangelegd richting de N230. Vanaf hier zal de leiding in het voetpad dat parallel loopt aan de N230 richting de Zuilensebrug worden gelegd.

U kunt een overzichtstekening bekijken van het hele tracé op  www.waternet.nl/werkzaamheden/persleiding-maarssen/

Planning

Anders dan eerder vermeld starten de werkzaamheden woensdag 30 mei. De aannemer (GW Leidingtechniek uit Helmond) start met de werkzaamheden nabij de Klokjeslaan en werkt vervolgens door de wijk richting de Ring Utrecht noord (N230). De werkzaamheden zijn naar verwachting begin oktober klaar.

Kijk op www.waternet.nl/werkzaamheden/persleiding-maarssen/ voor de actuele planning van het volledige project. Mochten er wijzigingen zijn in de planning, dan kunt u die hier vinden. Eén á twee weken voor de start van de werkzaamheden bij u in de straat, ontvangt u van de aannemer per brief een aankondiging van de werkzaamheden.

Wat betekent dit voor u

Als de straat wordt opengebroken om de persleiding aan te leggen, dan zijn parkeerplaatsen op eigen terrein minder bereikbaar en zijn parkeerplaatsen in de straat mogelijk niet te gebruiken. Waar mogelijk blijft de straat toegankelijk voor verkeer door één rijrichting vrij te houden. Is de straat niet toegankelijk voor verkeer, dan wordt u omgeleid met gele omleidingsborden.

Ook kan er enige geluidsoverlast zijn van de kranen en andere machines die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 16:00 uur. Mocht het door onvoorziene omstandigheden nodig zijn dat buiten deze tijden wordt gewerkt, dan laten wij dit tijdig aan u weten.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met toezichthouder Niels Wiegant. Hij is tijdens de werkzaamheden aanwezig op locatie en bereikbaar op telefoon nummer 06-52480262 (alleen tijdens kantooruren) of via  niels.wiegant@waternet.nl. Ook kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer GW Leidingtechniek Harry Rüger op telefoon nummer 06-14640938.

Treat coffee mornings

Beste mensen,

Het ruikt buiten al weer een beetje naar herfst...
Maar Treat trekt zich niets aan van de seizoenen, daar staat gewoon de koffie klaar!
(elke maandag tussen 10 en 12, Piet Heinstraat 48, Maarssen-dorp)

Vriendelijke groet,

Ton en Anneke van Nierop

www.treatcoffeemornings.nl

Kuyperstraat

Op 13 juli hebben wij met 4 personen een delegatie ontvangen van de adviesgroep Kuyperstraat, die bestond uit twee afgevaardigden. Deze groep is er met de gemeente niet uitgekomen, beide opvattingen botsten. Zij wilden huur en koopwoningen en de gemeente alleen huurwoningen (sociale huur)
Wij hebben in gesprekken met bewoners in de wijk en op vergaderingen het navolgende vernomen cq het navolgende opgehaald:

De Wijkcommissie en signaleringsteams hebben van bewoners het navolgende vernomen met betrekking tot de grond van het afgebroken verzamelgebouw;

1. Maak daarvan een kinderspeelplaats met een goed hekwerk daar omheen;

2. Maak er een miniparkje van;

3. Laagbouw woningen, koop en huur

4. een appartement 3 hoog voor zowel huur als koop met name bedoeld voor bewoners van de Staatslieden en Zeehelden;

5. Geen hoogbouw;

6. Een duurzame bouw, geen gas, voor de toekomst;

7. Een goede oplossing voor de directe buren;

Dit hebben wij met hen gedeeld en verder van hen vragen beantwoord waaronder de taken van de gebiedsregisseurs. De groep heeft vele vergaderingen al gehad met en zonder de gemeente en wil weten hoe de vlag erbij staat, deze groep is notabene door de gemeente ingesteld. Wij hebben geen informatie , maar zullen onze gebiedsregisseur bevragen hoe de kwestie is ontstaan maar vooral op welke wijze er een oplossing komt en wat de voornemens zijn van de gemeente .

Via dit medium (website www.staatsliedenzeehelden.nl) zullen wij u laten weten wat de antwoorden zijn van onze gemeente.

Troelstraat

Hierbij ter informatie een werk dat over enige tijd zal worden uitgevoerd binnen gemeente Stichtse Vecht.
Het betreft een reconstructie in verband met het heropenen van een school.

Er is geen doorgang mogelijk voor hulpdiensten.
Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden.

Hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Gemeente Stichtse Vecht: Maarssen, Troelstrastraat; Wegreconstructie

Activiteitcode

G1904-156

Periode

Van 15-6-2018 7:00 tot 29-6-2018 16:00

Naam

Maarssen, Troelstrastraat; Reconstructie

Omschrijving

Van 15-6, 7u t/m 29-6, 16u zal het aangegeven deel van de Troelstrastraat worden afgesloten ten behoeve van een reconstructie.

Dit in verband met het opnieuw in gebruik nemen van een school in oktober. Hierbij wordt ook een nieuw fietspad aangelegd.

Activiteit type

Weg

Status

Gepubliceerd

Ingevoerd door

Boudewijn Koops

Hinder klasse

Matige hinder (5 - 10 minuten)

Gehinderden

Minder dan 1.000 gehinderden

Hinder categorie

B

Omleiding
Omleiding
Auto, Openbaar vervoer, Vrachtverkeer, Hulpdiensten, Agrarisch voertuig, Auto met aanhanger, Werkverkeer, Brommer, Motor, Bestelbus

Periodes:
Periode

In beide richtingen:
Troelstrastraat
Europalaan
Dr. Ariënslaan
Kennedylaan

Afsluiting / Snelheidsbeperking
Afsluiting
Van A naar B Afgesloten
Auto, Openbaar vervoer, Vrachtverkeer, Hulpdiensten, Agrarisch voertuig, Auto met aanhanger, Werkverkeer, Brommer, Motor, Bestelbus
Van B naar A Afgesloten
Auto, Openbaar vervoer, Vrachtverkeer, Hulpdiensten, Agrarisch voertuig, Auto met aanhanger, Werkverkeer, Brommer, Motor, Bestelbus

Periodes:
Periode

Troelstrastraat

Diverse mededelingen nieuwsbrief

Geachte lezer,

Graag wil ik u attenderen op het volgende:

Trainingen ‘Tips voor Langer Fietsplezier’ in Breukelen en Maarssen

Fietsen is goed voor de gezondheid, voor de portemonnee en voor het milieu én het is een typisch Nederlandse activiteit: we leren fietsen op zeer jonge leeftijd en veel Nederlanders blijven dat doen (soms op een e-bike) tot ver na hun 80ste.

Hoe ouder we worden, hoe meer het gezondheidsaspect mee gaat tellen. Toch belanden veel oudere fietsers / e-bikers in het ziekenhuis; doordat ze vaker dan andere fietsers betrokken zijn bij ongevallen – meestal eenzijdige ongevallen – en eerder ernstig letsel oplopen.

Is daar niet wat aan te doen? De gemeente Stichtse Vecht, de provincie Utrecht en de Fietsersbond vinden in elk geval dat actie geboden is. Zij hebben de handen ineen geslagen en bieden de 60-plussers in de gemeente Stichtse Vecht de mogelijkheid deel te nemen aan de training ‘Tips Voor Langer Fietsplezier’, een training van een dag (9.00 – 16.00 uur), die op twee plaatsen wordt aangeboden.

Deze informatieve dagen, waaraan voor de deelnemers geen kosten zijn verbonden, vinden plaats op donderdag 28 juni in Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen, en op donderdag 5 juli bij MHV Maarssen, Oostwaard 32 in Maarssen.

Hoe ziet de cursusdag eruit?

De deelnemers komen op de eigen fiets of e-bike naar de Training. Na de ontvangst worden eerst de kennis van de verkeersregels en het verkeersinzicht getest. Hierbij is er speciale aandacht voor lokale verkeerssituaties; de cursisten krijgen adviezen over veilig verkeersgedrag in deze situaties. Vervolgens staan controles en praktijkoefeningen op het programma: de deelnemers krijgen ‘fietsgymnastiek’ van een beweegdocente; ze kunnen hun fietsen / e-bikes laten controleren door een lokale rijwielhandelaar; op een afgezet parcours worden de reactiesnelheid, het evenwicht en de fietsvaardigheid getest; en het groepsfietsen wordt geoefend tijdens een korte fietstocht langs enkele bijzondere verkeerssituaties in de gemeente. Ook wordt er extra aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten van de e-bike, de fiets met elektrische trapondersteuning.

De cursus duurt van 9.00 tot 16.00 uur en wordt rond 12.30 uur onderbroken voor een gezellige lunch.

Aanmelden

Belangstellenden voor de Training ‘Tips Voor Langer Fietsplezier’ kunnen zich – vóór 18 juni - aanmelden via www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen of een mail sturen naar fietsschool@fietsersbond.nl (o.v.v. aanmelding Tips Voor Langer Fietsplezier Breukelen 28 juni of Maarssen 5 juli). Noteer in de mail s.v.p. naast uw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd ook of u met de fiets of e-bike komt.

Deelname is gratis.

Met vriendelijke groet,

S. Argaman

Projectondersteuner

Team Buiten


Participatiewet

Voor de uitvoering van deze wet zijn ruimtes voor ontmoetingen binnen de wijken hoogst noodzakelijk.

Door de samenvoeging van de gemeenten zijn de nodige ruimten opgeheven en zijn er in de oude dorpen Maarssen, Maarssenbroek, Breukelen en Loenen weinig locaties beschikbaar. Die zijn er wel in de kleine kernen zoals Nieuwer ter Aa, Vreeland, Kockengen.

In Maarssen en Maarssenbroek als voorbeeld nemen kerken die zaken beperkt over zoals de Ark in Maarssenbroek en de Vondel in Maarssen. Maar ouderen die beperkt zijn door hun handicap vinden de Vondel te ver en vragen aan ondergetekende of er iets kan worden geregeld in de wijk staatslieden en zeehelden. Daar was vroeger een behoorlijke ruimte voor aan de Kuyperstraat, maar deze ruimte in het bedrijfsgebouw is afgebroken en dan is er niets meer. Door bewoners is een mogelijkheid aangegeven om bij de nieuwbouw in de Kuyperstraat een ruimte te bouwen om aan die behoefte te voldoen. De mensen die vallen onder de participatiewet zoals mensen met een bijstandsuitkering, WSW’ ers, Wajongers en mensen met een hulpvraag zoals eenzamen, verwarde personen zouden daar naar toe kunnen, mits in die locatie ook ruimtes beschikbaar zijn voor een persoonlijk gesprek. Dat is wel essentieel.

Dat zorgt wel voor een enorme uitdaging.


Beste lezer, beste leden van de wijkcommissie en dorpsraad,

Heeft u een idee waarmee u inwoners helpt sterker in hun schoenen te staan of waardoor zij elkaar beter kunnen helpen?

De gemeente heeft sinds 2018 elk kwartaal een bedrag beschikbaar van € 25.000,- om zo’n initiatief mogelijk te maken.

Dat noemen we het ‘Initiatievenbudget Sterke Basis’.

Dit budget bestaat naast het leefbaarheidsbudget of andere subsidies van de gemeente.

Nieuwe initiatieven om mensen bij elkaar te brengen en elkaar te helpen om sterker in de schoenen te staan kunt u het hele jaar indienen.

Denk aan het opzetten van een wandelgroep voor kwetsbare buurtgenoten of een activiteit samen met mensen met een beperking.

Of heeft uw organisatie (samen met een andere partner of met inwoners) een vernieuwend idee dat hieraan bijdraagt?

We zijn vooral op zoek naar initiatieven die de situatie verbeteren van inwoners in armoede of met schulden, inwoners met een verblijfsvergunning, inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven, kwetsbare jonge inwoners of mantelzorgers.

Zodat inwoners zo veel mogelijk mee kunnen blijven doen en elkaar hierbij tot steun kunnen zijn.

De gemeente beoordeelt alle aanvragen voor het initiatievenbudget Sterke Basis aan de hand van een aantal criteria.

Onder meer: het effect voor de inwoner, de uitvoerbaarheid, of het vernieuwend is, of het draagvlak heeft en of het idee op termijn ook zonder financiële bijdrage van de gemeente kan.

Alle criteria kunt u nalezen op onze website.

Meer informatie

Hebt u een idee voor of vraag over het initiatievenbudget Sterke Basis? Dan kunt u contact opnemen met het Subsidiebureau.

U kunt de aanvraag ook direct indienen via het formulier op onze website: https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/subsidie-voor-initiatievenbudget-sterke-basis_1447.html

Uiteraard hoort u van ons of uw initiatief in aanmerking komt voor het initiatievenbudget Sterke Basis.

Met vriendelijke groet,

Olivier de Jonge Oudraat

Gebiedsregisseur

Team Ruimtelijke Ontwikkeling

RIB Verbeterplan groen, Tent in de wijk

In de maanden april, mei en juni komt een team van gemeente Stichtse Vecht langs bij u in de wijk. ‘Tent in de wijk’ is een reeks van 12 korte bijeenkomsten in de 12 kernen van Stichtse Vecht. We zetten onze tent neer op een druk plein of een populaire speelplek. Als gemeente staan we hier ín de buurt en vóór de buurt. We vragen bewoners om langs te komen en ons te laten weten wat zij belangrijk vinden als het gaat om een groene en leefbare omgeving. Wij nodigen u hiervoor ook van harte uit.

Een groene, leefbare en veilige omgeving is zeer belangrijk voor de gemeente én haar inwoners. Daarom gaan we graag met u in gesprek over wat u belangrijk vindt. Ook vertellen we u wat u van ons mag verwachten als het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte. U kunt ook aangeven naar welke aspecten wij wat u betreft nog eens extra moeten kijken. Met de actie Tent in de wijk willen we samen met de inwoners aandacht geven aan een groene en leefbare buurt. Heeft u andere vragen over de openbare ruimte dan kunt u die bespreken met de aanwezige gebiedsregisseur.

Onderstaand de 12 bijeenkomsten:

Datum Tijd Kern Locatie
21 april 10.00 – 12.30 uur Loenen aan de Vecht Rijksstraatweg, tussen Jumbo en Amsterdammertje
21 april 13.30 – 16.00 uur Loenersloot Slotlaan, op speellocatie
16 mei 17.00 – 20.00 uur Vreeland Grasveld Floraweg/ Boterweg
17 mei 17.00 – 20.00 uur Nigtevecht Garstenstraat
23 mei 17.00 – 20.00 uur Oud Zuilen Ingang park Groenhoven
24 mei 17.00 – 20.00 uur Tienhoven/ Molenpolder Veenkluit
26 mei 10.00 – 12.30 uur Maarssenbroek Voor Safari
26 mei 13.30 – 16.00 uur Maarssendorp Harmonieplein
30 mei 17.00 – 20.00 uur Nieuwer ter Aa Bij dorpshuis
31 mei 17.00 – 20.00 uur Nieuwersluis Stationsweg, op kunstgrasveld bij speelplek
2 juni 10.00 – 12.30 uur Breukelen Kerkbrink
2 juni 13.30 – 16.00 uur Kockengen Drie stammenweg

Uitnodiging duurzaamheidsavond Staatslieden en Zeehelden op 12 april

Hierbij nodigen wij u, als bewoner van de wijk Staatslieden en Zeehelden uit om aanwezig te zijn op de bewonersavond van de Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden, welke gehouden wordt op donderdag 12 april a.s. om 19.30 uur. De avond vindt plaats in de Vondel, Vondelstraat 51 te Maarssen. De eindtijd is uiterlijk 22.00 uur.

Het programma staat dit jaar in teken van duurzaamheid en kan voor velen erg interessant zijn. Hieronder vindt u de agendapunten:

19.30-19:45 Inloop met koffie en thee

19:45- 19:50 Kort welkom door voorzitter wijkcommissie (Rob Vlietman)

19:50-20:30 Uitleg over groenvoorziening in de wijk
Er is een spreker van de firma Verheij die meer vertelt over het groenonderhoud in onze wijk en hoe wij als bewoners zelf ‘groene’ initiatieven kunnen realiseren.

20:30-21:15 Hoe maken we de wijk ‘duurzaam’?
De tweede spreker is Rik Peeters, werkzaam bij Duurzame Vecht. Hij vertelt ons meer over warmtepompen en zonnecollectoren en hoe we deze instrumenten kunnen toepassen in onze huizen.

21:15-22:00 Ruimte voor vragen en napraten

Voor koffie en thee wordt uiteraard gezorgd en de toegang is gratis.
Wij hebben als wijkcommissie de zaal gehuurd en hopen op uw komst.
Met vriendelijke groet,

Wijkcommissie Staatslieden en zeehelden
www.staatsliedenzeehelden.nl

---

zie ook: varnws.nl en vechstroom.nl

Inloopbijeenkomst speeltuintjes

Er waren veel bewoners van Staatslieden en Zeehelden van Maarssen Dorp aanwezig om de wensen voor verbetering van hun speeltuintjes voor de kinderen in te brengen. Dit konden ze via de formulieren die werden uitgereikt neerschrijven. Voor pennen was uiteraard gezorgd. Deze speeltuintjes zijn gelegen aan de Jan van Galenstraat, M.H. Trompstraat, Schokkingstraat en Talmastraat. Zoals een betere ondergrond met rubberen regels, beter onderhoud, betere verlichting met Led, hekwerken, en ga zo maar door. Functionarissen van de Gemeente waren aanwezig in de persoon van Marijke Hofstra en Willemijn Luchtenbelt om de bewoners te informeren en te helpen. Leuk te zien dat er veel kinderen erbij waren. Ook was er gezorgd voor thee en koffie met een koekje. Nadine en Rob waren aanwezig namens de Wijkcommissie.

Opgeruimd staat netjes...

Met 8 personen zijn wij goed bezig geweest in de wijk Staatslieden en Zeehelden, buurtbewoners gesproken en ook degenen die schoonmaken en de boel in de gaten houden bij de Speelplaatsen. Die verdienen ook een pluim. Waaronder het speelpleintje op de Talmastraat/Zogwetering en de Schokkingstraat. Ook wethouder Franko Zivkovic was aanwezig. Met dank aan Glenn, Annemarie,Nadine, Suphan,Lilian,Rob,Franco, Lidia, en de buurtbewoners die ook hebben opgeruimd!

Bewonersbijeenkomst Wijkcommissie

Hierbij nodigen wij u, als bewoner van de wijk Staatslieden en Zeehelden uit om aanwezig te zijn op de voorlichtingsavond van de Wijkcommissie, welke gehouden wordt op 12 april a.s. om 19.30 uur en deze vindt plaats in de Vondel, Vondelstraat 51 te Maarssen. De eindtijd is uiterlijk 22.00 uur.
Het programma kan voor velen erg interessant zijn, onder andere is er aandacht voor de ‘groenvoorziening’. Er is een spreker van de fa Verheij gevonden die daarover spreekt en dit bedrijf zorgt voor het groen in onze wijk.

Het andere onderwerp betreft ‘duurzaamheid’, met het oog op de toekomst van onze gemeente. Er wordt gesproken over warmtepompen en zonnecollectoren en dit zijn uitermate nuttige instrumenten om op die manier energie te krijgen voor onze huizen.

De gemeente zal ook aanwezig zijn in de persoon van de gebiedsregisseur Willemijn Luchtenbelt en deze informeert ons wat voor onze bewoners van belang is, van onze wijk Staatslieden en Zeehelden.

Tevens melden wij dat er Ledverlichting via armaturen op de lantaarnpalen is gerealiseerd voor de oversteekplaats op de Plesmanlaan, tussen de beide bushokjes nabij het winkelcentrum Plesmanlaan.

De speeltuin achter de Talmastraat: het zand wordt vervangen door boomschors en er wordt een haag om de speeltuin geplaatst, ook voor de hondenoverlast en er wordt weer een nieuw waarschuwingsbord voor de hangjeugd geplaatst. Daar heeft de Wijkcommissie een belangrijke rol in vervuld met het aanvragen ervan bij de Gemeente. En dit wordt recentelijk gerealiseerd.

Voor koffie en thee wordt uiteraard gezorgd en de toegang is gratis.
Wij hebben als wijkcommissie de zaal gehuurd en hopen op uw komst.
Met vriendelijke groet,

De Wijkcommissie Staatslieden en zeehelden

VAR 15 maart 2018

LEZERSNIEUWS Staatslieden en Zeeheldenbuurt in Maarssen-Dorp maakt het schoon

MAARSSEN > Zaterdag 24 maart 2018 is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren mensen leuke evenementen om samen hun straat of buurt schoon te houden. Want, in een schone omgeving, is het prettiger wonen. Dat vindt u toch ook? In de gemeente Stichtse Vecht gaan op verschillende plekken inwoners aan de slag. Een mooi moment om met buurt- en wijkbewoners samen iets te doen.

“In ieder geval hebben wij in klein comité besloten wederom weer mee te doen. Op zaterdag 24 maart zijn wij present om 09.00 uur bij de Kuyperstraat op het terrein van de afgebroken bedrijfsgebouw. En wij gaan stoppen rond 11.00 uur’, aldus de wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden. ‘Wij hebben handschoen, een aantal grijpers en vuilniszakken bij ons en zoals te doen gebruikelijk zullen wij op onze signalering van vrijdagavond 23 maart ook daarop letten. Wij hopen dat U ons daarbij helpt en hopen u in grote getale aan te treffen!

BRON: http://www.varnws.nl/

Vechtstroom 14 maart 2018

Stichtse Vecht Samen Schoon

De Landelijke Opschoon dag op 24 maart 2018.

Zaterdag 24 maart 2018 is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren mensen leuke evenementen om samen hun straat of buurt schoon te houden. Want, in een schone omgeving, is het prettiger wonen. Dat vindt u toch ook?

In de gemeente Stichtse Vecht gaan op verschillende plekken inwoners aan de slag. Een mooi moment om met buurt- en wijkbewoners samen iets te doen.

In ieder geval hebben wij in klein comité van de Wijkcommissie Staatslieden en zeehelden van het dorp Maarssen besloten wederom mee te doen. Op zaterdag 24 maart zijn wij present om 09.00 uur bij de Kuyperstraat op het terrein van de afgebroken bedrijfsgebouw. En wij gaan stoppen rond 11.00 uur. Er zijn twee signaleringsteams binnen de Wijkcommissie actief en deze zullen voordien voorwerkzaamheden verrichten.

Wij hebben handschoenen, een aantal grijpers en vuilniszakken bij ons en zoals te doen gebruikelijk zullen wij op onze signalering van vrijdagavond 23 maart alvast aan de slag gaan.

Wij hopen dat U ons daarbij helpt en hopen u in grote getale aan te treffen!
Met dank en vriendelijke groet,

Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 heeft de buurtcommissie onder leiding van de bestuursvoorzitter R. Vlietman en secretaris Glenn de Nijs het volgende opgeleverd:
1 aan de Plesmanlaan is de veilige oversteekplaats gerealiseerd.
De Plesmanlaan is een 30 km zone gebied, helaas zijn er nog steeds verkeersgebruiker die hier aan geen gehoor geven. Er is positief gereageerd door de gemeente op het schriftelijk verzoek van de Wijkcommissie voor ledverlichting bij de oversteekplaats tussen de beide bushokjes op de Dr. Plesmanlaan tegenover het winkelcentrum. Dit zal in 2018 plaatsvinden, zo mochten wij van onze wijkregisseur van de Gemeente vernemen. Uiteraard zullen wij dit nauwgezet volgen. Het schriftelijk verzoek werd gedaan via het aanvraagformulier Centraal Leefbaarheidsbudget voor fysieke en Sociale Initiatieven Stichtse Vecht.

2 er is veel aan gedaan om de buurt veilig te maken door een tweede signaleringsteam op te richten, het is de voorzitter en secretaris gelukt om dit met steun van onze bewoners uit te bouwen..

3 de voorzitter heeft regelmatig onderhoud met de Gemeente, waaronder de wijkregisseurs en de Politie betreft de ontwikkeling van de buurt

4 de jeugd overlast is verminderd en wordt regelmatig door de wijk gepatrouilleerd door vrijwilligers, en wel de twee signaleringsteams en af en toe in burger. Ook zorgen wij ervoor dat de beide teams op verschillende avonden signaleren. Nadine de Vos is de coördinator voor het tweede team. Er blijven nog wel problemen bestaan zoals de overlast op het speeltuintje aan de Talmastraat,ondanks dat de wijkcommissie en signaleringsteams erin zijn geslaagd om een verbodsbord te laten plaatsen door de gemeente, waarin overlastr na 22.00 uur niet is toegestaan, de onzekerheid over wat er met de ruimte gebeurt van de voormalige bedrijfsgebouw aan de Kuyperstraat en toch de overlast her en der in de wijk door jongelui.

5 Er is al een aantal jaren communicatie met de bewoners opgezet via een Online Website www.staatsliedenZeehelden.nl en deze wordt telkenjare aangepast en is nu up to date.

Het bestuur bestaat uit 2 leden onder voorzitterschap van heer Rob Vlietman, en secretaris Glenn de Nijs.
Het team signalering bestaat uit : , Annemarie van Putten, Wim Overgauw, Wim Kleever , Rob Vlietman, Onno Tijdgat en Glenn de Nijs. Reserve Frits Een tweede signaleringsteam is opgestart met Nadine de Vos als “teamcaptain” met nog 3 leden en twee leden op de reservelijst.
Voor de website en het bijhouden ervan wordt gebruik gemaakt van My Brain (van de heer Marko Hoven)

De Wijkcommissie heeft dit jaar aan de activiteiten besteed het volgende:
Voor het signaleringsteam ter herkenning en om representatief over te komen is beschikbaar warmtekleding voor 8 vrijwilligers. (4 voor elke signaleringsteam plus zaklantaarns en hesjes en petjes.
Wij zullen in 2018 betere petjes/mutsen aanschaffen en bij het uitbouwen van de signaleringsteams zijn meer jassen nodig en deze zullen een behoorlijk beslag leggen op de financiële ruimte.
Website opgezet en aangepast en bekend gemaakt via persberichten en flyers over de wijkcommissie en signaleringsteams, WhatsApp Groep.
We hebben de bewoners regelmatig met flyers en drukwerk geïnformeerd en ook de drie samenkomsten bij Glenn en Nadine dienen te worden vermeld zijnde de jaarvergadering en de eindejaarsbijeenkomsten.
Ook is de WhatsApp groep geïnstalleerd in 2016 en is actief gebleven in 2017. Ook kan er worden gemeld dat het aantal leden aan die groep is verhoogd naar ruim 110 leden, ook zijn diverse straten voorzien van de bekende groene bordjes, hetgeen de veiligheid in de wijk verhoogd.