.

Nieuwsarchief 2014

Hiernaast treft u het nieuws uit 2014 van de wijkcommissie.

Heeft u zelf ook nieuws over de wijk te melden, laat het ons dan weten.

Persbericht van wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden

Wij hebben gezien dat de led verlichting en de duidelijke borden plus knipperlicht verlichting prima werken bij de oversteekplaats (zebraplaats) op de Plesmanlaan tegenover de Albert Heijn.  Een vijfjarige inzet is beloond, was wel nodig ook door de vele ongelukken die er de afgelopen jaren zijn geweest en ongelukken met verwondingen en zelfs overlijden. Wij hebben verzoeken ingediend bij eerst de gemeente Maarssen en daarna bij de Stichtse Vecht en hebben meermalen spreektijd gevraagd bij het college van Burgemeester en wethouders. Nogmaals wij waren optimaal gemotiveerd om aan de gevaarlijke oversteekplaatsen wat te doen en wij  waren  duidelijk fier over het resultaat. Wij hadden voor deze aanpassing een budget van 10 duizend euro verkregen van de gemeente. Begin 2014! En nu in december 2014 een goed begin. Het Zebrapad wordt nog opgehoogd tegenover de AH winkel en dat zal dan in januari of anders februari( wegens winterweer) worden opgehoogd en zijn onze doelstellingen gerealiseerd. Wij hopen en verwachten dat eenzelfde led verlichting wordt aangebracht aan de tweede zebrapad waar de bushokjes zijn. Wij hebben dit besproken met de wethouders Franco Zivkovic en Jaap Verkroost ( onze waarnemend burgervader)

Ons signaleringsteam van de wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden is de laatste jaren behoorlijk versterkt maar natuurlijk is er altijd behoefte aan meer vrijwilligers. Belangrijk voor de veiligheid in onze wijk en wij zijn uitgerust met goede zaklantaarns en nieuwe jassen. Voordeel is dat je een wandeling door de wijk maakt en dit is natuurlijk goed voor de gezondheid. De overlast in  onze wijk is afgenomen door ons signaleringsteam en dit willen we graag zo houden. Ook krijgen wij support van onze politie.

Graag opgave via onze website www.staatsliedenzeehelden.nl
Met vriendelijke groet,

Rob Vlietman
voorzitter

Dorpsvisie Maarssen-Dorp November 2014

Toekomst Maarssen-Dorp:  denk mee! Welkom 26 november en 8 december

Hoe kunt u bijdragen om het prachtige Maarssen-Dorp nog mooier te maken, nu en in de toekomst? De klankbordgroep dorpsvisie Maarssen-Dorp en de gemeente nodigen u uit om mee te denken en mee te praten over de dorpsvisie. U bent van harte welkom op één van de twee bewonersavonden: woensdag 26 november en maandag 8 december 2014 in ’t Zand (Harmonieplein). Beide bijeenkomsten hebben hetzelfde programma en starten met een inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Om 20.00 uur start de bijeenkomst.

De dorpsvisie bepaalt voor de gemeente de speerpunten in het later op te stellen uitvoeringsplan Maarssen-Dorp. De inbreng van inwoners is daarom van groot belang. De klankbordgroep wil graag samen met de gemeente tijdens de informatiebijeenkomsten toetsen of de dorpsvisie draagvlak heeft in het dorp.

Dorpsvisie met vijf thema’s

Maarssen-Dorp is trots op de mooie ligging aan de Vecht met de historische uitstraling. De centrale ligging in het land met rondom groen in de polders of in de parken maakt Maarssen-Dorp een sterke woonlocatie. De inwoners zien voor de toekomst vooral kansen in het versterken van het winkelgebied. Ook het inzetten op toerisme en (water)recreatie is een antwoord op de zorg dat er in de toekomst meer voorzieningen uit het dorp verdwijnen. De dorpsvisie omvat vijf thema’s:

1. Winkelgebied centrum Maarssen-Dorp versterken

De behoefte aan het versterken van het winkelgebied in het centrum van Maarssen-Dorp kwam sterk naar voren bij de eerdere bewonersavond en de uitgevoerde digitale enquête. De inwoners hebben behoefte aan meer niet-dagelijkse winkels in het centrum en willen dat de winkeliers meer activiteiten organiseren. Het dorpscentrum kan aantrekkelijker worden gemaakt om het een betere uitstraling te geven. Rondom het Harmonieplein is een herontwikkeling gewenst.

2. Groene karakter omarmen door zuinig om te gaan met ruimte

Maarssen-Dorp heeft een heel eigen karakter en cultuurhistorie met de ligging aan de Vecht. Het is wenselijk in de toekomst zorgvuldig om te gaan met ruimtelijke ontwikkelingen. De inwoners kiezen voor inbreiding op locaties die al bebouwd zijn en willen een gevarieerd woningaanbod en meer levensloopbestendige en energieneutrale bebouwing. Aandacht voor duurzaamheid bij bouwen en wonen is een brede wens.

3. Aandacht voor verkeer en parkeren

Tijdens de eerste bewonersbijeenkomst kwam aandacht voor verkeersveiligheid en parkeren als belangrijk onderwerp naar voren. Bewoners willen de verkeerscirculatie in Maarssen-Dorp verbeteren, meer parkeerplaatsen in de winkelgebieden en bij nieuwbouw en een betere bewegwijzering. Men is enthousiast over de veilige schoolzones rondom de scholen en wil dit concept ook graag toepassen rond zorgcentra en -instellingen. Een aandachtspunt vormt de bereikbaarheid van het gemeentehuis, zowel met openbaar vervoer als lopend.

4. Aandacht voor sociale cohesie en participatie

Uit de veiligheidsmonitor (2011) blijkt dat de sociale cohesie in Maarssen-Dorp door de inwoners lager wordt gewaardeerd dan in de rest van de gemeente. Sociale cohesie ontstaat pas wanneer mensen zich willen inzetten voor een gemeenschappelijk doel in de directe woonomgeving. Inwoners willen daarom onderlinge ontmoeting stimuleren en de aanwezige samenwerking tussen verenigingen en organisaties verder versterken. Dit alles om de sociale cohesie te bevorderen.

5. Aandacht voor jongeren

Uit de veiligheidsmonitor (2011) blijkt ook dat de inwoners van Maarssen-Dorp meer overlast van jongeren ervaren dan in andere kernen. Men wil meer aandacht voor jongeren door meer activiteiten te organiseren.

Uitnodiging namens de gemeente en klankbordgroep dorpsvisie Maarssen-Dorp en de wijkcommissies Componistenbuurt, Dichters en Lanen, Op Buuren, Zandweg-Oostwaard en Staatslieden en Zeeheldenbuurt, en de belangenvereniging De Reizende Man, Landelijk gebied Otter-Maten, Vechtoevers / Dorpsraad Maarssen.


Wat voorafging

In april dit jaar heeft de gemeente samen met de bewonersgroepen een bijeenkomst georganiseerd om te praten over de toekomst van Maarssen-Dorp. Op deze avond zijn de sterke kanten van Maarssen-Dorp verzameld. Maar ook zijn zorgen voor de toekomst besproken. De resultaten van deze avond zijn gebruikt voor het opstellen van een dorpsvisie. Daarbij zijn ook de uitkomsten verwerkt van de eind maart uitgevoerde digitale enquête onder de inwoners.

Voor het opstellen van de dorpsvisie is een klankbordgroep opgericht met leden van de bewonersgroepen uit Maarssen-Dorp en aangemelde inwoners en belangenorganisaties. Deze klankbordgroep heeft de dorpsvisie geschreven, in samenspraak met de gemeente.

Vervolg

Met de informatie van de bewonersbijeenkomsten wordt de dorpsvisie definitief gemaakt. Vervolgens wordt een uitvoeringsplan opgesteld met maatregelen en activiteiten om de gewenste doelen uit de visie te realiseren.

Dorpsvisie opvragen

De dorpvisie is op te vragen bij de gemeente via telefoonnummer 14 0346 of via info@stichtsevecht.nl.

Wees alert!

Auto leeg? Doe ’t liever zélf!

Met een gerust hart je auto achterlaten; dat moet eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld zijn. Helaas is het dat niet. Het gebeurt regelmatig dat auto’s worden opengebroken en dieven er met uw kostbare spullen vandoor gaan. Gelukkig kunt u de kans verkleinen dat het u overkomt.

Het begint natuurlijk bij het goed afsluiten van alle portieren van uw auto. Maar u kunt meer doen:

 • Neem altijd alle spullen mee uit de auto en laat het handschoenenvakje open, zodat iedereen kan zien dat er niets in zit.
 • Berg geen spullen op onder de stoelen. Daar zoeken de dieven ook.
 • Zelfs als computerapparatuur niet in het zicht ligt, kunnen dieven de spullen ‘zien’ met behulp van hun eigen mobiel, omdat de bluetooth een signaal afgeeft.
 • Kunt u niet anders dan waardevolle spullen in de auto achterlaten, laat dan een kluisje in uw auto monteren.
 • Laat uw auto voorzien van een goedgekeurd alarmsysteem.
 • Parkeer uw auto zoveel mogelijk in het zicht en op een goed verlichte parkeerplaats.
 • Een startonderbreker voorkomt dat de dieven er met uw auto vandoor gaan.
 • Laat uw kenteken goed vastzetten om diefstal van het kenteken te voorkomen.

Komende week worden in de stationgebieden en op diverse andere plaatsen in Stichtse Vecht flyers met tips uitgedeeld. Daarnaast zal de politie extra surveilleren. 


Woninginbraken 

Het aantal woninginbraken is het afgelopen jaar flink gedaald. Toch zien wij de afgelopen twee weken een toename van het aantal woninginbraken. De woninginbraken vinden voornamelijk plaats in Maarssenbroek.

Graag willen wij u vragen alert te zijn op verdachte situaties. De ervaring leert dat het aantal woninginbraken stijgt in de maanden november, december. Als het eerder en langer donker is, slaat de inbreker vaker toe. Omdat elke inbraak er één teveel is, willen wij jullie vragen om extra alert te zijn.

Ziet u iets verdachts? Aarzel niet en bel 1-1-2. 

Veilig gebruik elektrische apparatuur

Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan uw veiligheid en staat 24 uur per dag voor u klaar. Maar u kunt zelf ook veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen? Stel ze dan. Wij geven u graag informatie en advies.

Wat zijn de risico’s bij het gebruik van elektrische apparatuur?
Onvoorzichtig gebruik van apparaten is één van de belangrijkste oorzaken van woningbrand.

Bijna alle apparaten worden warm bij gebruik. Als de warmte niet goed weg kan is er brandgevaar. Bijvoorbeeld door opgehoopt stof. Denk hierbij aan wasmachines, elektrische ovens en computers.

Voorkomen

 • Schoonhouden is belangrijk, voorkom het ophopen van stof;
 • Vermijd contact tussen elektrische apparatuur en water, zet dus geen bloemen of planten op uw tv;
 • Zet apparaten liever uit dan op stand-by;
 • Rol kabelhaspels helemaal uit;
 • Sluit grote stroomverbruikers direct aan op een stopcontact;
 • Sluit niet teveel apparaten aan op een kabelhaspel of stekkerdoos;
 • Houd brandbare stoffen uit de buurt van warme apparaten, denk bijvoorbeeld aan gordijnen in de buurt van halogeenspotjes;
 • Volg de gebruiksaanwijzing op;
 • Maak de vetfilter van uw afzuigkap eens per drie maanden schoon;
 • Maak de filters van uw wasdroger na elk gebruik schoon, laat nooit een droger draaien als u niet thuis bent.

Meer informatie over de brandweer vindt u op www.vrubrandweer.nl. Er is een folder over het onderwerp beschikbaar getiteld ‘Veilig gebruik van elektrische apparatuur’. Deze kunt u downloaden via www.brandweer.nl. Met vragen kunt u ons bereiken via info@vru.nl.

Heeft u werkende rookmelders in huis? Rookmelders redden levens.

Werkzaamheden Huis ten Boschstraat

Fietspaden verhoogd en vrij liggend in rood asfalt

Ontwerp inrichting Huis ten Boschtraat aangepast 

In de raad van 30 september j.l. is het plan voor de herinrichting van de Huis ten Boschstraat besproken. Afgesproken was om - gegeven de verkeerssituatie in een schoolomgeving - meer inrichtingsvarianten te onderzoeken met extra aandacht voor de fietspaden. Na constructief overleg met een brede delegatie van raadsleden over de diverse onderzochte inrichtingsvarianten voor de Huis ten Boschstraat, heeft het college vandaag besloten om brede verhoogde, vrij liggende fietspaden aan te leggen, aan een rijbaan zonder markeringstreep in het midden van de weg. Met deze variant komt het college tegemoet aan de wens om het langzaam verkeer extra te beschermen en tegelijkertijd de snelheid van gemotoriseerd verkeer te matigen.

Wethouder verkeer Pieter de Groene: “Ik stel vast dat op het moment van in praktijk brengen van plannen, ook al zijn die eerder besproken met inwoners en goedgekeurd, soms extra maatwerk nodig is. Ik ben blij dat we gezamenlijk en op constructieve wijze gekomen zijn tot de gekozen variant. Daarmee hebben we de ruimtelijke voorwaarden gecreëerd voor veilig verkeersgedrag, al begint veilig verkeersgedrag bij iedere verkeersdeelnemer zelf. Ook blijft het ‘duurzaam veilig’-uiterlijk van het wegtraject Binnenweg, Parkweg en Huis ten Boschstraat intact, dat past bij een 30 km zone.”

Planning

De werkzaamheden voor de verbeterde inrichting en riolering vinden in drie fases plaats.

De eerste fase, weggedeelte Termeerbrug -  kruising Thorbeckelaan/Witte van Scholten, vindt plaats tot en met zondag 26 oktober 2014. Het weggedeelte is gedurende deze periode afgesloten.

De tweede fase betreft de kruising. Deze wordt aangepakt op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober en van donderdag 23 oktober tot en met zondag 26 oktober 2014, deze is dan ook afgesloten.
Ook de kruising Termeerbrug/Zandweg/Huis ten Boschstraat is deze dagen geheel dicht.

De derde fase, het weggedeelte tussen de kruising Thorbeckelaan/Witte van Scholten en de rotonde Plesmanlaan, is vanwege de werkzaamheden afgesloten naar verwachting van 27 oktober tot en met 23 november. De gemeente doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Duurzaam veilig, 30 km zone

Duurzaam Veilig is een landelijk verkeersprogramma van het ministerie, de provincies en alle gemeenten dat bestaat vanaf 1997. Duurzaam Veilig is ook één van de pijlers van het verkeersbeleid van de gemeente Stichtse Vecht. Duurzaam Veilig gaat uit van preventie. Weggebruikers herkennen door een eenduidige, vormgegeven inrichting van de weg welke rijgedrag (snelheid) daar bij past. Daarom zijn ook de Parkweg, de Binnenweg en de Kerkweg reeds ingericht volgens het principe Duurzaam Veilig. In een 30 km zone bestaat de eenduidige inrichting uit rode fietssuggestiestroken, gelijkwaardige kruisingen en een gezamenlijke rijstrook (zonder markeringsstreep tussen de rijrichtingen). Onderzoek heeft aangetoond dat duurzaam veilig bijgedragen heeft aan de verkeersveiligheid. De uitgevoerde maatregelen hebben in 2007 geleid tot een daling van 300 tot 400 verkeersdoden, ofwel ruim 30%.

Schoorsteen(brand) tips en advies

Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan uw veiligheid en staat 24 uur per dag voor u klaar. Maar u kunt zelf ook veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen? Stel ze gerust. Wij geven u graag informatie en advies.

Schoorsteenbrand

De dagen worden langer en het wordt kouder, een goed moment om de open haard weer eens aan te steken. Hoe gezellig dat moment wordt, hangt niet alleen af van het gezelschap dat zich om de haard verzamelt. Ook het onderhoud van uw schoorsteen draagt daar aan bij.

Jaarlijks ontstaan er in Nederland meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. Meestal veroorzaakt door een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Hoogste tijd dus om de schoorsteen te laten vegen als dat dit jaar nog niet is gebeurd.

Stookt u in uw kachel of open haard hout, kolen of olie? Dan komen er onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Ze vormen hier een teerachtige, erg brandbare laag. Daarnaast kan een schoorsteen verstopt raken door bijvoorbeeld een vogelnest, specie of stenen. Hierdoor is er te weinig of geen ‘trek’ meer. De rook komt dan weer terug de kamer in. U loopt dan het risico van een koolmonoxidevergiftiging.

Een schoorsteenveger verwijdert het vuil uit de schoorsteen en controleert op loszittende delen en scheuren.

Wat te doen als er toch een schoorsteenbrand ontstaat?

U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Het is belangrijk dat u snel handelt:

 • doof het vuur in de haard met zand (dit voorkomt rook in de kamer);
 • sluit direct hierna de schoorsteenklep;
 • sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes;
 • bel 1-1-2;
 • ventileer direct na het doven van het vuur de kamer (i.v.m. koolmonoxidevorming!).

Let op: blus een schoorsteenbrand nooit met water! Doet u dit wel, dan ontstaat er veel stoom. Dit kan zo snel gebeuren dat de druk in het rookkanaal te hoog wordt en de schoorsteen scheurt.

Wees voorbereid

 • zorg voor een emmer met zand naast de openhaard/ kachel/ schoorsteen;
 • laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkend bedrijf. Gebruikt u de open haard intensief? Laat het dan twee maal per jaar doen. Het beste is om rond mei de schoorsteen te laten controleren op nesten. Rond oktober is het goed om ook de haard te controleren;
 • laat de schoorsteen ook regelmatig controleren op scheuren en lekkage.

Meer informatie over de brandweer vindt u op www.vrubrandweer.nl.
Er is een folder over het onderwerp beschikbaar getiteld ‘Een veilige schoorsteen’. Deze kunt u downloaden via www.brandweer.nl. Met vragen kunt u ons bereiken via info@vru.nl.

Heeft u werkende rookmelders in huis? Rookmelders redden levens!

Let op: ook in onze wijk!

BRON: Vechtstroom, 3 september 2014

Werkzaamheden Huis ten Boschstraat

Van 15 september tot en met 7 november 2014 wordt de Huis ten Boschstraat vernieuwd en heringericht. Weggebruikers krijgen te maken met werkzaamheden en omleidingen. 

Ook de buslijnen 32, 34/36 en 35 rijden een aangepaste route.  Kijk voor meer informatie in Wegwerkzaamheden Huis ten Boschstraat.

Werkzaamheden Huis ten Boschstraat in Maarssen

25 augustus 2014 - De gemeente gaat de Huis ten Boschstraat in Maarssen-Dorp vernieuwen en herinrichten. De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 15 september 2014 tot en met vrijdag 7 november 2014, onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Weggebruikers moeten rekening houden met langere reistijd. Gedurende de werkzaamheden blijft de weg beperkt bereikbaar, met uitzondering van een weekendafsluiting van vrijdag 10 oktober tot en met zondag 12 oktober 2014 en fase 3. In dit weekend wordt de kruising Thorbeckelaan/Huis ten Boschstraat/ Witte van Scholten volledig afgesloten. Er worden gedurende de wegwerkzaamheden omleidingroutes ingesteld. 

Tijdens de werkzaamheden rijden de buslijnen 32, 34/36 en 35 een aangepaste route. Kijk voor de meest actuele reisinformatie op www.u-ov.info

De Huis ten Boschstraat krijgt een nieuw wegprofiel en ter hoogte van de nieuwbouwwijk de Kwekerij/Thorbeckelaan een nieuwe verhoogde kruising, uitgevoerd in rood asfalt. De Huis ten Boschstraat krijgt aan de zuidzijde een groene uitstraling en er komen extra parkeerplaatsen. Door deze herinrichting is overlast helaas onvermijdelijk. De gemeente doet er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. De werkzaamheden bestaan onder meer uit asfaltering, rioleringswerkzaamheden, aanleg extra parkeervakken, aanleg nieuwe beplanting en verbreding van het trottoir. Voor hulpdiensten blijft de weg te allen tijde bereikbaar.

In drie fases

De werkzaamheden vinden in een drietal fases plaats.

Fase 1: Termeerbrug - Thorbeckelaan

Op 15 september 2014 wordt gestart met het wegvak van de Huis ten Boschstraat tussen de Temeerbrug/kruising Zandweg en de Thorbeckelaan. Naar verwachting is dit wegvak op 10 oktober 2014 gereed. Autoverkeer vanaf de Kerkweg en Binnenweg richting de Dr. Plesmanlaan wordt geleid over één rijbaan, er geldt dan eenrichtingsverkeer.

Verkeer vanaf de Dr. Plesmanlaan richting de Kerkweg en Binnenweg en omgeving wordt omgeleid via de Zuilense Ring en Maarssenbroek. Fietsers worden omgeleid via Zandweg-Nassaustraat/Trorbeckelaan/Dr. Plesmanlaan.

Fase 2: kruising Thorbeckelaan/Huis ten Boschstraat

In het weekend van 10 tot en met 12 oktober 2014 wordt de nieuwe kruising Thorbeckelaan/ Huis ten Boschstraat aangelegd. Gedurende deze periode is de Huis ten Boschstraat volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Zuilense Ring en Maarssenbroek. Fietsers worden omgeleid via Zandweg-Nassaustraat/Thorbeckelaan/Dr. Plesmanlaan.  De Huis ten Boschstraat blijft voor hulpdiensten bereikbaar.

Fase 3: rotonde Dr. Plesmanlaan/Thorbeckelaan

Op 13 oktober wordt gestart met het wegvak vanaf de rotonde Dr. Plesmanlaan tot aan de Thorbeckelaan. Gedurende deze periode is dit wegvak volledig afgesloten. Het wegvak Termeerbrug/kruising Zandweg - Thorbeckelaan is op dat moment weer vanuit beide richtingen bereikbaar. Afronding van de werkzaamheden is voorzien op 7 november 2014.

In gesprek over jeugdzorg, welzijn en werk

In samenwerking met de gemeente komen er 3 informatie bijeenkomsten aan in Maarssenbroek, Maarssen en Kockengen. Tienhoven komt er ook aan, maar deze is nog niet gepland.

Klik hier om de uitnodiging te lezen. Deze komt volgende week in de kranten.

Deze bijeenkomsten zijn voor alle inwoners van de Stichtse Vecht en niet voor professionals die werkzaam zijn bij instellingen gericht op zorg, welzijn, wonen enz. Aanmelden kan bij Herman de Haan of het algemene nummer van de Vondel. Meer info: www.welzijnstichtsevecht.nl

Wijkbericht

De zomervakantie staat weer voor de deur en veel wijkbewoners gaan op vakantie. Wij willen u daarom vragen om extra alert te zijn op verdachte situaties in de wijk. Woninginbraken zijn een aandachtspunt. In de afgelopen 12 weken zijn er 2 woninginbraken, waarvan 1 in het schilderkwartier en 1 in de staatslieden buurt, gepleegd.

Lees hier meer over in het wijkbericht van de gemeente.
Samen met u wil de gemeente de komende tijd werken aan de veiligheid in de wijk. 

Daarnaast heeft de gemeente weer een nieuwe nieuwsbrief Gebiedsgericht Werken. Klik hier om te lezen.

Een brandveilig WK

Het Wereldkampioenschap voetbal staat voor de deur. Veel mensen kijken thuis op de televisie naar het WK, samen met familie, vrienden en buren. Straten  en huizen worden oranje versierd. De vele versieringen zijn helaas nog te vaak van brandbaar materiaal  en kunnen gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.

Versieringen mogen de hulpdiensten natuurlijk niet hinderen. Ambulances, politie- en brandweerauto's moeten gemakkelijk bij huizen en andere gebouwen kunnen komen. Zorg dus dat versieringen in de straat hoger dan 4,2 meter hangen. Hulpdiensten hebben een vrije doorgang nodig van minimaal 3,5 meter breed. Meubilair en andere zaken mogen dus alleen op de stoep staan, niet op de rijbaan. Houd hier rekening mee!

De meeste brandveiligheidsregels gelden het hele jaar door en voor iedereen. Wij willen u echter niet overladen met een overzicht van alle regels die hiervoor gelden. Daarom hebben wij voor u een elftal tips op een placemat gezet zodat we er samen een succesvol en vooral een veilig WK van maken.  U vind deze placemat in de bijlage.

Mocht u nog vragen hebben verwijs ik u graag naar www.vrubrandweer.nl.

Fysieke initiatieven

In het kader van transparantie treft u de beslissing schriftelijk aan van de gemeente Stichtse Vecht om de door ons ingediende aanvrage voor het veilig maken van de oversteekplaatsen nabij het winkelcentrum van de Plesmanlaan goed te keuren. Al eerder ontvingen wij een mail van de gemeente met de goedkeuring van de door de Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden ingediende aanvraag.

Wel staat nu vast dat het budget voor deze verbetering 10 duizend euro bedraagt.
Met vriendelijke groeten,

De Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden buurt
Rookmelders redden levens

Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan uw veiligheid en staat 24 uur per dag voor u klaar. Maar u kunt zelf ook veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen? Stel ze gerust. Wij geven u graag informatie en advies.

Rookmelders: kleine moeite voor uw eigen (brand)veiligheid
Steeds meer woningen zijn voorzien van rookmelders, bij nieuwbouwwoningen is het zelfs verplicht. Daarom zijn steeds meer succesverhalen bekend: rookmelders waarschuwen  bewoners waardoor ze veilig en ongedeerd hun woning kunnen verlaten. Rookmelders zijn daarom van groot belang voor uw eigen (brand)veiligheid. Ze zorgen er ook voor dat u de brandweer al bij het begin van een eventuele brand kan waarschuwen.

Waarom zijn ze zo belangrijk?
Bij een groot deel van de woningbranden smeult het vuur (eerst) zonder dat er direct  grote vlammen te zien zijn. Dit soort branden veroorzaken giftige rook waardoor mensen snel bewusteloos raken. Als u slaapt, ruikt u niets: het is dan belangrijk dat u op tijd gewekt en gewaarschuwd wordt.

De beste plek is aan het plafond
De meeste rookmelders hebben een optisch systeem, een soort lichtgevoelig oog. Op het moment dat er rook voor dit oog komt, gaat de melder af.  Omdat rook lichter is dan lucht, vult rook een kamer van boven naar beneden. Rook komt dus het eerst bij het plafond en als u de rookmelder daar hangt, bij de melder.

Op elke verdieping een rookmelder
Hoeveel rookmelders u nodig heeft, hangt af van uw woning. Zorg dat er op elke verdieping een rookmelder hangt en in ieder geval op de verdieping waar de slaapkamers zijn. Probeer de melders zoveel mogelijk op de plekken te hangen waarlangs u het snelst naar buiten kunt. Dus bijvoorbeeld op de gang waar de meeste kamers op uitkomen en boven de trap.

Loos alarm voorkomen
Rookmelders alarmeren als ze rook ‘denken te zien’. Hang een optische rookmelder daarom niet te dicht bij uw badkamer of  in de keuken vanwege stoomvorming en vocht. Ook bij een ventilatieopening, ventilator of boven de verwarming is niet gunstig, hier kan stofophoping plaatsvinden en er zijn luchtstromen waardoor de rook de melder mogelijk niet bereikt. Ten slotte is ook een garage niet ideaal, vanwege de uitlaatgassen. Er zijn speciale rookmelders voor dit soort ruimten in de handel.

Testen en schoonmaken
Omdat de rookmelder de rook moet kunnen blijven ‘zien’, is het belangrijk dat u de melder regelmatig afstoft. Wij raden u aan om ook regelmatig de werking van de melder te testen met de testknop van de rookmelder (bijvoorbeeld de eerste dag van iedere maand).

Er is een folder over het onderwerp beschikbaar getiteld ‘Rookmelders en brandblussers’. Deze kunt u downloaden via www.brandweer.nl.
Met vragen kunt u ons bereiken via info@vru.nl.

Heeft u werkende rookmelders in huis? Rookmelders redden levens.

Vier Vijf Mei

4 mei herdenking Maarssen
Op zondag 4 mei om 20.00 uur vindt de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van het einde van de 2e wereldoorlog plaats. De bijeenkomst vindt plaats in park Goudestein bij het monument ter nagedachtenis aan de gevallenen van de 2e wereldoorlog. Na het spelen van The Last Post worden 2 minuten stilte in acht genomen.

De bijeenkomst wordt jaarlijks steeds drukker bezocht en is een indrukwekkend samenzijn van inwoners van Maarssen met woorden namens de gemeente, gedichten worden voorgelezen door leerlingen van basisschool De Witte Roos, er worden kransen gelegd en muziek gespeeld door het Maarssen Blaas Orkest.
Bij binnenkomst in het park wordt aan een ieder door de scouting een witte roos aangereikt. Na de kransleggingen kan men zelf zijn of haar bloem bij het monument neerleggen en zo op zijn of haar eigen wijze de gevallenen van toen eren.

Opvallend is dat er elk jaar meer jongeren bij de plechtigheid aanwezig zijn. De Stichting 4 – 5 mei hoopt dat ook dit jaar de belangstelling van zowel jong als oud groot zal zijn. U bent van harte uitgenodigd, uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

4 mei herdenking Tienhoven
Om 19.30 vertrekt de Stille Tocht vanaf de brandweergarage naar de molen De Trouwe Wachter. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten. Vanaf 19.50 uur zal door Soli Deo Gloria koraalmuziek ten gehore worden gebracht en na het spelen van de Last Post worden twee minuten stilte in acht genomen.

Ook in Tienhoven wordt de bijeenkomst jaarlijks goed bezocht. Het is indrukwekkend om binnen de stilte van de natuur stil te staan bij de herdenking aan de gevallenen van de 2e wereldoorlog. Namens de gemeente wordt gesproken door een lid van het College.

5 mei Bevrijdingsdag Maarssen
Op maandag 5 mei wordt Bevrijdingsdag geopend met het aansteken van het bevrijdingsvuur. De bevrijdingsvlam wordt door een aantal lopers van OSM opgehaald uit Wageningen en om 11.00 uur in Park Goudestein aangestoken.

’s Avonds is er een bevrijdingsconcert in kerkcentrum De Ark in Duivenkamp. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden.  Na het daverend succes van voorgaande jaren zal ook dit jaar het Vechtstreek Symfonie Orkest een aantal stukken ten gehore brengen o.a. de Turkse Mars van Beethoven en Ouverture Clemenza di Tito van Mozart.
Ook is er een optreden van The Rivals, een coverband bestaande uit vier jongeren die zich gespecialiseerd hebben in de muziek uit de jaren 60 – 70 en 80. Het concert wordt afgesloten met een optreden door Het Grachtenkoor. Het koor bestaat uit 60 leden die vol enthousiasme het Nederlandse lied meerstemmig ten gehore brengt. Het Bevrijdingsconcert is gratis toegankelijk en begint om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Een kleurplaat voor de jeugd: win jij een prijs?
Voor de jeugd is er op de website www.stichting4en5meiMaarssen.nl een kleurplaat geplaatst die gedownload kan worden. Deze kan tot en met Bevrijdingsdag worden ingeleverd bij Kinderboerderij De Vechtse Hoeve in Maarssen of bij Kinderboerderij Otterspoor in Maarssenbroek. Bij inlevering krijgt ieder kind een lekker ijsje, maar ook: een bezoekje aan de kinderboerderij is natuurlijk altijd een feest.

5 mei Bevrijdingsdag Tienhoven
In Tienhoven vindt op 5 mei de jaarlijkse lampionoptocht plaats. Om 21.15 uur als het bijna donker is vertrekt de stoet met verlichte lampionnen vanaf het dorpshuis De Veenkluit naar het vreugdevuur.

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Kijk voor nadere informatie over de viering 4 – 5 mei op onze website
www.stichting4en5meiMaarssen.nl en vergeet niet de kleurplaat voor uw zoon en/of dochter te downloaden.

Brandmelders?

Subject: Verdubbeling aantal slachtoffers woningbranden

Dames en Heren,

Vanmorgen moest er helaas triest nieuws bericht gegeven worden.
http://nos.nl/artikel/633271-aantal-brandslachtoffers-verdubbeld.html

Naast de verdubbeling van het aantal brandslachtoffers in het eerste kwartaal 2014 ten opzichte van het eerste kwartaal 2013, moet Brandweer Nederland ook constateren dat het aantal senioren die bij brand om zijn gekomen verviervoudigd is. De Brandweer benadrukt het belang van rookmelders.

Lees de flyer nu!

In het brandweerdistrict Rijn & Venen zijn er 40 vrijwilligers actief in dit Rookmelderteam, dus er is altijd wel een vrijwilliger bij u in de buurt! Vraag hier om hulp!

Tevens verwijs ik u voor meer informatie over brandveiligheid naar onze nieuwe website www.vrubrandweer.nl

Vechtstroom, 2 april 2014

Oversteekplaatsen en Opschoondagen

Na 4 jaren is de kogel dan uiteindelijk door de kerk; Wij wilden als wijkcommissie een verhoging van de oversteekplaatsen van de Plesmanlaan, twee stuks, om bij het winkelcentrum te komen. Altijd al moeilijk om goed zichtbaar over te steken door het vele verkeer en de afslaande straten. Maar vooral door de vele ongelukken die juist daar ontstaan zijn en waarvan in het verleden een tweetal dodelijke ongelukken.

Van de gemeente Stichtse Vecht hebben wij vernomen dat onze aanvraag eindelijk is gehonoreerd en komt er een verbetering van deze oversteekplaatsen.

Een andere kwestie betreft de opschoondagen.

Wij hebben als bestuur besloten mee te doen aan de opschoondagen. Wij (Glen en Rob) staan op zaterdag 29 maart om 10.00 uur in de Kuiperstraat, bij jeugdhonk/ingang toneelverenigingen. Makkelijk herkenbaar door onze hesjes van het signaleringsteam. Wij hebben knijpers bij ons en plastic tassen en dergelijke. Maar dan zijn wij afhankelijk van de bewoners. Wij zijn blij verrast als er velen van u aanwezig zijn. Een schone en veilige wijk wilt u toch ook! Wat propjes en een enkel blikje hebben wij tijdens onze rondes al in de bakken gestopt. (voorbeeld geven is belangrijk!)

Laat ons weten wie er interesse heeft! Wellicht kunnen wij onze groep van 6 vrijwilligers uitbreiden met nieuwe enthousiaste bewoners, en natuurlijk is het goed voor de conditie/gezondheid om te wandelen.

Nieuwsbrief Gebiedsgericht werken (maart 2014)

Voorwoord Jaap Verkroost

Beste mensen van de wijkcommissies,
Er is in korte tijd veel bereikt, maar er valt ook nog veel te leren. Dat is in één zin de belangrijkste conclusie van de evaluatie van onze gebiedsgerichte aanpak. In oktober/november 2013 zijn alle bewonersgroepen benaderd voor deze evaluatie. Ruim 70% van de actieve bewonersgroepen heeft een reactie gegeven. Dank daarvoor! Het toont uw grote betrokkenheid bij de leefomgeving en bij onze gezamenlijke inspanningen om deze aanpak nog verder te verbeteren.
Vervolgens zijn ook de professionele partners (woningbouwverenigingen, politie en welzijnsinstellingen) betrokken bij de evaluatie. En tenslotte zijn het bestuur en de ambtenaren van de gemeente bevraagd. Dit alles heeft geleid tot een eindrapportage met conclusies en aanbevelingen vanuit het onderzoeksbureau DSP. Verbeterpunten pakken we graag op in overleg met onze partners in de wijk. Er zijn ook opgaven die we samen met onze eigen organisatie moeten en willen aanpakken.
Half maart neemt het college van B&W kennis van de eindrapportage van DSP. Daarna komt het rapport beschikbaar voor bespreking met alle betrokkenen. U kunt dus de komende periode een uitnodiging verwachten voor een overleg over hoe we omgaan met de verbeterpunten uit het eindrapport. Uw bevindingen kunnen dan meegenomen worden bij het verder ontwikkelen van het gebiedsgericht werken. Dat wordt een taak voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad in de loop van 2014.
Met vriendelijke groet,
Jaap Verkroost,
coördinerend wethouder gebiedsgericht werken

Klik hier om de nieuwsbrief van de gemeente te openen (PDF).

“ Toekomstgroeten uit Maarssen-dorp”

U bent van harte uitgenodigd bij de bijeenkomst die wij samen met de bewonersgroepen organiseren. Op de bewonersavond vragen wij u mee te denken over de sterke kanten van Maarssen-dorp. Maar ook wat zijn de kansen of zorgen voor de toekomst? De opbrengst van de avond gebruiken we voor de dorpsvisie Maarssen-dorp. De dorpsvisie zal bepalen waar de gemeente de komende vijf jaar inzet op zal plegen in het dorp. Dit komt terug in het later op te stellen uitvoeringsplan Maarssen-dorp. Uw inbreng is daarom van belang.

De bijeenkomst is op maandag 7 april van 19.30 tot 22.00 uur, Open Hof, Kerkweg 60.

Meedoen via enquête:
Vul vanaf woensdag 12 maart de enquête in op internet. Dit kan tot 26 maart via deze link.

De uitkomst van deze enquête zal tijdens de bijeenkomst op 7 april bekend worden gemaakt.
Indien u geen toegang heeft tot internet kunt u een enquêteformulier opvragen via telefoonnummer 14 0346 of ophalen bij de balie van het gemeentekantoor.

Uitnodiging namens de gemeente en de wijkcommissies Componistenbuurt, Dichters en Lanen, Op Buuren, Zandweg-Oostwaard en Staatslieden en Zeehelden buurt, en de belangenvereniging De Reizende Man, Landelijk gebied Otter-Maten, Vechtoevers/Dorpsraad Maarssen.


Daarbij tot slot dan een uitnodiging aan onze buren om aanwezig te zijn op de opschoondag op zaterdag 29 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur Exacte locatie voor het verzamelen volgt later op deze website.

Flyers tegen autokraken

Met de donkere dagen in het vooruitzicht en de recente stijging van autokraken in gemeenten om ons heen willen wij u vragen om de komende periode extra alert te zijn op verdachte situaties in uw buurt en deze direct door te geven aan de politie.

Auto leeg? Doe ’t liever zélf!

Met een gerust hart je auto achterlaten. Dat moet eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld zijn. Helaas is het dat niet. Het gebeurt nog te vaak dat auto’s worden opengebroken en dieven met uw kostbare spullen ervandoor gaan. Stichtse Vecht werkt nauw samen om auto-inbraak te verminderen. Maar, zoals inbrekers zelf ook aangeven: De enige echte oplossing is niks in je auto achterlaten! Zichtbaar achtergelaten, waardevolle goederen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op dieven. Een auto-inbraak is dan ook vaak een gelegenheidsdiefstal.
Goederen die zeer in trek zijn bij auto-inbrekers:

 • Mobiele telefoons
 • Audioapparatuur
 • Computerapparatuur
 • Autopapieren
 • Digitale foto- of videocamera’s
 • Jassen en tassen

Tips:

Het begint natuurlijk bij het goed afsluiten van alle portieren van uw auto. Maar u kunt meer doen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken:

 • Neem altijd alle spullen mee uit de auto.
 • Laat het handschoenenvakje open, zodat iedereen kan zien dat er niets in zit.
 • Dieven zoeken onder uw stoelen, berg daar dus niets op.
 • Laat uw auto voorzien van een goedgekeurd alarmsysteem.
 • Een startonderbreker voorkomt dat de dieven er met uw auto vandoor gaan.
 • Parkeer uw auto zoveel mogelijk in het zicht en op een goed verlichte parkeerplaats.
 • Zelfs als computerapparatuur niet in het zicht ligt, kunnen dieven deze “zien” met behulp van hun eigen mobiel omdat de bluetooth een signaal afgeeft.
 • Kunt u niet anders dan waardevolle spullen in de auto achterlaten, laat dan een kluisje in auto monteren.

Kleine moeite, groot plezier

Een auto-inbraak levert u een hoop ergernis en gedoe op:

 • Nieuwe spullen en apparatuur aanschaffen
 • Aangifte doen
 • Verzekeringspapieren invullen
 • De auto laten repareren
 • Glasresten in uw auto

Door samen te werken houden wij Stichtse Vecht veilig! 

Alert op verdachte situaties

Met dit bericht doen wij een herhaalde oproep om mee uit te kijken naar verdachte situaties, ter preventie van bijvoorbeeld autobranden en woninginbraken. Onderstaand vindt u enkele tips over wat u kunt doen bij een verdachte situatie.

Wat te doen bij een verdachte situaties?

Geen tijd voor twijfel: bel 1-1-2 bij verdachte situaties!
Mocht u een verdachte situatie zien bij u in wijk, of een vermoeden hebben dat er iets niet klopt bel dan 1-1-2.

Gebruik uw mobiel
Gebruik uw mobiel om verdachte handelingen te filmen of te fotograferen. Hiermee helpt u de politie bij de opsporing. Details van bijvoorbeeld kleding van de verdachte kunnen bij het onderzoek van groot belang zijn. Denk natuurlijk wel eerst aan uw eigen veiligheid.

Geen spoed: 0900-8844
Is er geen spoed, maar heeft u wel informatie of een tip voor de politie? Bel van 0900-8844.

Anoniem blijven?
Heeft u informatie maar blijft u liever anoniem? Doe uw melding dan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of www.meldmisdaad.nl.

Door samen te werken houden wij Stichtse Vecht veilig!