.

Nieuwsarchief 2013

Hiernaast treft u het nieuws uit 2013 van de wijkcommissie.

Heeft u zelf ook nieuws over de wijk te melden, laat het ons dan weten.

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 staat in het teken van het mede organiseren met de Wijkcommissie Dichters en Lanen in het kader van het buurtpreventieproject. Een van de zaken die Glenn de Nijs en Rob Vlietman hebben opgepakt is het tezamen op vrijdavonden in onze wijk lopen patrouilleren in dat kader. Ook hebben wij euro 43,89 overgemaakt naar de Wijkcommissie Dichters en Lanen in het kader van hun overschrijding van de kosten voor het organiseren van de avonden naast de voorbereidingsvergaderingen. Op de RABO Directrekening  nr. stond 1500,00 euro,ontvangen van de gemeente Stichtse Vecht via bemiddeling van Jan Scheeve in de maand december 2012. Voordien hebben Glenn en ondergetekende de kosten van verspreiding van uitnodigingen en het kopiëren ervan zelf gedragen,dit geldt eveneens voor de vele bezoeken voor de wijktafels en andere informatiebijeenkomsten. Op het financieel Jaaroverzicht van de bank van 28.01.2013 over het jaar 2012 resteert er een bedrag van 1.456,11 euro.

De planning is aldus om het preventie team uit te breiden en dit geldt evenzeer voor het bestuur van de Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden. Dit willen wij bewerkstelligen via het zelf rondbrengen van informatiebulletins en uitnodigingen. Als eerste denken wij aan de Vondel om daar de bijeenkomsten te houden. Ook willen wij de samenwerking met de Wijkcommissie Dichters en Lanen intensiveren. Ook wijken waar geen wijkcommissie actief is willen wij gaan bezoeken.

Er zijn voldoende activiteiten ontplooid en daarnaast de onveilige situatie bij het winkelgebied van de Plesmanlaan zoals de oversteekplaatsen daarbij houden wij scherp in de gaten. Wij zijn al drie jaar bezig in goede samenwerking met de Gemeente en de betreffende wethouder Helling om daar verbetering in aan te brengen. Wij hebben ook plannen ingestuurd en besproken. Recent vernomen dat er in de komende maanden een verbeterslag zal worden uitgevoerd. Dit was het deel van 2012.

In 2013 is er een gezamenlijke vergadering geweest van Dichters en lanen en onze Wijkcommissie die ten doel had de inspanningen te evalueren. Wij hebben de helft betaald van de kosten. Op basis daarvan hebben wij een vergadering in de Vondel georganiseerd en zijn mailings gemaakt en verspreid in de wijk via de brievenbus. Ook hebben wij aandacht gevraagd via onze huis aan huis bladen. Ook is er een website ontwikkeld en deze is al enige tijd "live" en uiteraard betaald. De inspanningen hebben geleid tot meer aanwas van kader. Ook is op kosten baten basis een positief resultaat afgesloten in 2013 te weten een bedrag ad 1480,64 euro.

Ten eerste is het bestuur uitgebreid met Jan van der Eijk en bestaat nu uit de eerstgenoemde met Rob Vlietman en Glenn de Nijs. Het signaleringsteam bestaat uit Jan van der Eijk, Rob Vlietman, Glenn de Nijs, Wim Overgaauw, Wim Klever en Anne Marie Verheul.

Voor de oversteekplaatsen is nadrukkelijk aandacht gevraagd, er zijn wel verbeteringen aangebracht, duidelijker borden. Maar de verhogingen van de oversteekplaatsen zijn nog niet gerealiseerd. Wij hebben inmiddels een aanvraagformulier ingevuld voor het centraal leefbaarheidbudget voor fysieke en sociale initiatieven Stichtse Vecht voor het jaar 2014 voor 2500,00 euro. Dit bedrag wordt via de gemeente besteed in het ophogen van de twee oversteekplaatsen, naast het plaatsen van 4 huftervrije palen.Op deze wijze wordt bereikt dat overstekende personen waaronder kinderen veilig kunnen oversteken. Er is nog geen reactie binnen van de gemeente.

Het signaleringsteam heeft voldoende geconstateerd, zie daarbij onze mailberichten en de verschillende artikelen in het huis aan huis kranten, en natuurlijk onze website. Belangrijk is het wel te noemen dat niet werkende lantaarnpalen door de gemeente snel werden gerepareerd, ook andere ongemakken werden via onze goede contacten eveneens gerepareerd. Ook is er een goede verstandhouding ontstaan met de Politie en onze wijkagent. Problemen met feestende jeugd met drank en anderszins in onder andere de Schokkingstraat ( het speeltuintje) behoren tot het verleden. Wel zijn er steeds probleem,en met de Kuiperstraat ( jeugdhonk) waar overlast is, zoals zwerfvuil, vandalisme, vervelende opmerkingen naar ons signaleringsteam. Dit is bekend bij de Politie en de gemeente. Ook is al 12 maanden geen inbraak in onze wijk geconstateerd!

Met vriendelijke groet,

Rob Vlietman
Glenn de Nijs
Jan van der Eijk.

Zorg dat Oud en Nieuw een feest blijft

Gemeente Stichtse Vecht wil samen met de politie de overlast van vuurwerk rondom Oud en Nieuw zoveel mogelijk beperken. U kunt ook uw steentje bijdragen aan een veilige jaarwisseling. Laten we er met elkaar voor zorgen dat Oud en Nieuw voor iedereen een feest blijft.

De gemeente neemt diverse maatregelen om schade en overlast van vuurwerk zoveel mogelijk te beperken. Zo worden ondergrondse containers in de week voor Oud en Nieuw afgesloten. Ook een aantal prullenbakken en dispensers voor hondenpoepzakjes wordt afgesloten en/of weggehaald. Vanaf woensdag 2 januari wordt alles weer in de oorspronkelijke staat gebracht. Aan scholen is gevraagd om extra preventieve maatregelen te nemen om zoveel mogelijk schade te voorkomen. Er wordt ook extra toezicht gehouden. Bij aankoop van vuurwerk ontvangen inwoners een speciale flyer om ze te wijzen op wat wel/niet mag en wat de gevolgen zijn als men zich niet aan de regels houdt. Kortom, gemeente en politie hanteren een integrale aanpak van vuurwerkoverlast gericht op preventie en repressie.

Lik-op-stuk aanpak

Wanneer iemand de regels overtreedt, hanteren politie en gemeente een lik-op-stuk beleid. Dat betekent een bekeuring of een taakstraf en het verhalen van eventuele schade. Die schade kan oplopen tot in de tienduizenden euro’s. De politie treedt op als u:

 • in het bezit bent van illegaal vuurwerk;
 • vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden (op 31 december van 10 uur ’s ochtends tot 1 januari 2 uur ’s nachts);
 • in het bezit bent van meer dan 25 kg vuurwerk in de periode van verkoop;
 • met vuurwerk baldadig gedrag vertoont of vernielingen aanricht.

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die voor een vuurwerkovertreding worden opgepakt, gaan in de meeste gevallen naar Halt Regio Utrecht en krijgen een werkopdracht. Iedereen van 18 jaar of ouder krijgt een flinke geldboete bij het overtreden van de vuurwerkregels.

1-1-2 bellen

Verdachten die zich schuldig maken aan strafbare feiten, zoals vernieling, vandalisme, brandstichting en het belagen van hulpverleners, worden zo mogelijk direct aangehouden. Hiervoor heeft de politie ook uw ogen en oren nodig. Ziet u dat iemand bijvoorbeeld een bushokje of prullenbak vernielt met vuurwerk, of bent u getuige van een situatie waarbij hulpverleners belaagd worden, dan mag u hiervoor het alarmnummer 1-1-2 bellen. Probeer foto’s te maken van de dader(s) en meld u bij de politie als getuige. Overlast van knallend vuurwerk kunt u melden via het nummer 0900-8844.

Vuurwerkafval opruimen

Gaat u het nieuwe jaar met vuurwerk inluiden? Zorg er dan voor dat veiligheid voorop staat. Ook op nieuwjaarsdag. Ruim afgestoken vuurwerk daarom zo snel mogelijk op. Het is veiliger, geeft uw wijk een nettere aanblik en het is ook nog eens beter voor het milieu. Dus voorkom ongelukken en zorg dat de straat op 1 januari ’s ochtends al vuurwerkvrij is! Veel kinderen vinden het spannend om op 1 januari op zoek te gaan naar vuurwerk dat niet is afgegaan. Zij realiseren zich daarbij niet dat het vuurwerk dat zij op straat vinden vaak beschadigd is. Wanneer ze ‘weigeraars’ afsteken, neemt de kans op ongelukken toe. Op woensdag 1 januari begint de gemeente met het opruimen van vuurwerkresten op de plaatsen waar dit het hardst nodig is. 

Verslag wijkbijeenkomst

Op maandag 25 november  heeft de wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden haar jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor haar de bewoners in de Vondel,Vondelstraat 51 te Maarssen ( Gemeente Stichtse Vecht) en naast een aantal van onze signaleringsteam leden en het bestuur waren een aantal bewoners opgekomen. Speciale gasten waren Jan Scheeve en wethouder Helling. Uiteraard werd in deze vergadering uitleg over onze activiteiten als wijkcommissie in de afgelopen periode, waaronder onze website en de vele reacties die wij mochten ontvangen alsook de ervaringen van ons signaleringsteam die is gegroeid van 2 personen naar 6 personen. Uiteraard willen wij groeien naar 10 personen en daarvoor hebben wij in een aantal straten ook de uitnodiging per brief in de brievenbus gedeponeerd.

Wij zien resultaten van het signaleringsteam in het kader van de buurtpreventie en veiligheid. Inmiddels is de samenwerking met onze politie versterkt maar ook met de ambtenaren van onze gemeente, zodat problemen met bijvoorbeeld niet werkende lantaarnpalen en dergelijke snel werden verholpen. Ook problemen met zwerfafval werden verholpen en feestjes in speeltuintjes met drank in de avond werden gesignaleerd en op een rustige wijze met assistentie van onze wijkagent werd dit in goede harmonie opgelost. De problemen met het jeugdhonk in de Kuiperstraat zijn regelmatig besproken en naast onze rondes en gesprekken met de jongeren werker was er helaas geen verbetering gezien en recentelijk is het Jeugdhonk gesloten. De groepen Jongeren die worden gesignaleerd zijn doorgesproken met de politie.

Het aantal inbraken is gereduceerd naar 0 in de laatste 12 maanden en dit geeft ons signaleringsteam een goed gevoel. Ook het applaus van de aanwezigen gaven ons een goed gevoel. En natuurlijk is wandelen in de wijk bijzonder gezond, maar ook voor de onderlinge contacten maar ook met onze mede buurtgenoten.

Met de wethouder is besproken om volgend jaar een ander onderwerp op de agenda te plaatsen ( was nu Veiligheid) en wij zien de gesprekken over onderwerpen en het houden van een tweetal bijeenkomsten in de Vondel als een goede mogelijkheid om de band van de Wijkcommissie te verbeteren.

Na afloop was er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje.

Op vrijdagavond 20 december hebben wij als bestuur gemeend om de leden van het signaleringsteam te bedanken voor hun vrijwilligerswerk en dit met een kaartje en een flesje wijn, natuurlijk werd dit op prijs gesteld en gaan wij ervan uit dat nog  op velen zich  aanmelden om met ons een avond mee te lopen in het signaleringsteam en te zorgen voor een nog betere Veiligheid van onze mooie wijk. Want daar gaat het tenslotte om.

Natuurlijk wensen wij onze wijkgenoten een gelukkig en veilig 2014 toe!

Gemeente en politie flyeren tegen autokraken

Met de donkere dagen in het vooruitzicht en de recente stijging van autokraken in gemeenten om ons heen willen wij u vragen om de komende periode extra alert te zijn op verdachte situaties in uw buurt en deze direct door te geven aan de politie.

Auto leeg? Doe ’t liever zélf!
Met een gerust hart je auto achterlaten. Dat moet eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld zijn. Helaas is het dat niet. Het gebeurt nog te vaak dat auto’s worden opengebroken en dieven met uw kostbare spullen ervandoor gaan.

Stichtse Vecht werkt nauw samen om auto-inbraak te verminderen. Maar, zoals inbrekers zelf ook aangeven: De enige echte oplossing is niks in je auto achterlaten!
Zichtbaar achtergelaten, waardevolle goederen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op dieven. Een auto-inbraak is dan ook vaak een gelegenheidsdiefstal.

Goederen die zeer in trek zijn bij auto-inbrekers:
- Mobiele telefoons
- Audioapparatuur
- Computerapparatuur
- Autopapieren
- Digitale foto- of videocamera’s
- Jassen en tassen

Tips:
Het begint natuurlijk bij het goed afsluiten van alle portieren van uw auto. Maar u kunt meer doen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken:
- Neem altijd alle spullen mee uit de auto.
- Laat het handschoenenvakje open, zodat iedereen kan zien dat er niets in zit.
- Dieven zoeken onder uw stoelen, berg daar dus niets op.
- Laat uw auto voorzien van een goedgekeurd alarmsysteem.
- Een startonderbreker voorkomt dat de dieven er met uw auto vandoor gaan.
- Parkeer uw auto zoveel mogelijk in het zicht en op een goed verlichte parkeerplaats.
- Zelfs als computerapparatuur niet in het zicht ligt, kunnen dieven deze “zien” met behulp van hun eigen mobiel omdat de bluetooth een signaal afgeeft.
- Kunt u niet anders dan waardevolle spullen in de auto achterlaten, laat dan een kluisje in auto monteren.

Kleine moeite, groot plezier
Een auto-inbraak levert u een hoop ergernis en gedoe op:
- Nieuwe spullen en apparatuur aanschaffen
- Aangifte doen
- Verzekeringspapieren invullen
- De auto laten repareren
- Glasresten in uw auto

Door samen te werken houden wij Stichtse Vecht veilig!

29-11-2013

Vechtstroom, 30 oktober 2013

Afschaffen betaald parkeren, invoeren parkeerschijfzones

PERSBERICHT

Datum: 12 november 2013

Afschaffen betaald parkeren, invoeren parkeerschijfzones

College stelt parkeerbeleid vast

Het college van B&W kiest voor het afschaffen van betaald parkeren in de kern Breukelen en het instellen van de parkeerschijfzones, zogenaamde blauwe zones, in alle centrumgebieden van de gemeente. In recreatiegebieden kiest het college wel voor de mogelijkheid van betaald parkeren, zoals al gebeurt op de Scheendijk in Breukelen. Dit is vastgelegd in de nota parkeren. Hierin maakt het college naast parkeerregulering, beleidskeuzes voor parkeervergunningen- en ontheffingen, parkeernormen en parkeren voor bijzondere voertuigen. In het voorjaar van 2014 vindt definitieve besluitvorming plaats in de gemeenteraad.

 

Aan 125 belangengroepen, waaronder alle georganiseerde bewonersgroepen, is gevraagd input te leveren voor de verkeersvisie en knelpunten ten aanzien van het parkeren. Ook ondernemers zijn nauw betrokken geweest met betrekking tot het parkeerbeleid in de centrumgebieden. Wethouder Verkeer Pieter de Groene: “Dankzij de participatieve aanpak ligt er een parkeerbeleid die zoveel mogelijk aansluit bij de maatschappelijke behoeften. De keuze van één systeem van gratis parkeren met de blauwe zones in de hele gemeente geeft duidelijkheid en is een stimulans voor de lokale economie. Winkelend publiek wordt geen strobreed in de weg gelegd om hun boodschappen te doen bij de winkeliers in het centrum. Met mogelijkheid van betaald parkeren bij recreatiegebieden kunnen we de kosten van de parkeervoorzieningen dekken.”

 

De keuze van het college betekent dat op termijn bijvoorbeeld ook het Harmonieplein in Maarssen een parkeerschijfzone wordt. Daarnaast betekent het dat het betaald parkeren in de kern van Breukelen (Markt, Dannestraat en Kerkbrink) wordt afgeschaft en vervangen door een parkeerschijfzone. Dit gebeurt naar verwachting op 1 februari 2014. De uitbreiding van de parkeerschijfzones in de rest van de kerngebieden in de gemeente vindt gefaseerd plaats vanaf 1 januari 2015.

 

Parkeerregulering

Voor wat betreft parkeren onderscheidt de gemeente kort- en langparkeerders. De gemeente wil in de centrumgebieden voldoende plaatsen beschikbaar hebben voor het winkelende publiek. Daarvoor zijn twee keuzes mogelijk: parkeerschijfzones (blauwe zones) of betaald parkeren. Het college kiest voor de zogenaamde blauwe zone. Inzet van de gemeente is dat deze blauwe zone geldt op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur, waarbij een bezoeker niet langer dan twee uur op een parkeerplaats mag staan. Met een parkeerschijf geeft een bezoeker het tijdstip van parkeren aan. Samen met inwoners en ondernemers zal eind 2014 een evaluatie plaatsvinden van de parkeerregulering.

 

Om ervoor te zorgen dat de regels met betrekking tot het parkeren ook worden nageleefd zullen parkeerwachters worden aangesteld die elke dag steekproefsgewijs de gebieden bezoeken. De parkeerwachters handhaven ook op de overige regels met betrekking tot het parkeren, zoals het parkeren op gebieden voor vergunninghouders  en invalidenplaatsen.

 

Parkeerruimte in een wijk

De nota geeft ook aan hoeveel ruimte er moet zijn om te parkeren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, de zogenaamde parkeernorm van een buurt of wijk. Ook is aangegeven hoe groot de parkeerplaatsen dan minimaal moeten worden.

Indien op eigen terrein of in de directe omgeving van de nieuwe ontwikkeling niet aan de gestelde parkeernormen kan worden voldaan, kan de ontwikkelaar worden verplicht een afkoopsom voor de niet gerealiseerde parkeerplaatsen te betalen. Deze afkoopsom kan de gemeente gebruiken om op termijn alsnog extra parkeerplaatsen te realiseren.

 

Besluitvormingsproces

De parkeernota is een uitwerking van het op 1 oktober 2013 door de raad vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). De nota parkeren wordt in de werksessie van naar verwachting op 2 december 2013 voorgelegd om de reactie van de gemeenteraad te peilen. In december 2013 zal het college de nota, eventueel aangepast op verzoek van de raad, voor inspraak voorleggen aan inwoners, ondernemers en organisaties. De definitieve vaststelling van de nota parkeren staat gepland in het voorjaar 2014.

 

Bijeenkomst wijkcommissie en nieuws van de Gemeente

VAR, oktober 2013

En onlangs hebben wij een nieuwsbrief van de gemeente Stichtse Vecht ontvangen over het gebiedsgericht werken. Klik hier om deze nieuwsbrief Gebiedsgericht Werken van oktober 2013 te lezen.

Gemeente wil overlast hondenpoep terugdringen

PERSBERICHT

 

18 oktober 2013

Gemeente wil overlast hondenpoep terugdringen

Publiekscampagne ‘Hondenpoep? Ik ruim het netjes op’ van start

Hondenpoep op straat is een aanhoudende ergernis bij veel inwoners. Dat blijkt uit de meldingen die de gemeente wekelijks hierover ontvangt. De gemeente wil dan ook de overlast van hondenpoep terugdringen. Vanaf 21 oktober voert de gemeente twee weken de publiekscampagne ‘Hondenpoep? Ik ruim het netjes op’.

 

De gemeente kiest voor een bijzondere campagne waarbij drie hondenbezitters uit Stichtse Vecht worden ingezet. Zij fungeren als boegbeeld van de campagne en laten andere eigenaren van honden op een positieve manier weten dat het heel normaal is om de uitwerpselen van hun trouwe viervoeter op te ruimen. De komende weken zijn deze hondenbezitters met hun hond te zien op onder andere driehoeksborden, website, social media en in advertenties.

 

Doel van deze campagne is om hondenbezitters in Stichtse Vecht te wijzen op het feit dat ze de verantwoording moeten nemen voor hun hond: anderen hoeven geen overlast te ondervinden van zijn/haar uitwerpselen. We zijn immers samen verantwoordelijk voor een schone, veilige en prettige leefomgeving. Zo kan iedereen in de gemeente spelen, sporten en wandelen zonder te hoeven letten op hondenpoep en loslopende honden.

 

De regels

De gemeente heeft regels opgesteld rond het opruimen van hondenpoep en het aanlijnen van de hond.

 • Binnen de bebouwde kom moeten honden altijd aangelijnd zijn. Alleen op hondenspeelplaatsen of in hondenlosloopgebieden mogen ze los.
 • Binnen de bebouwde kom bent u altijd verplicht om hondenpoep op te ruimen. Ook op hondenspeelplaatsen. Alleen in hondenlosloopgebieden is dit niet nodig.
 • Buiten de bebouwde kom geldt de aanlijn- en opruimplicht alleen op verharde wegen en de bermen ernaast, en op openbare sportparken of recreatieterreinen in gemeentelijk beheer.
 • Kinderspeelplaatsen, speelweides en zandbakken zijn te allen tijde verboden gebied voor honden.

Boetes hondenpoep

De BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) kunnen bij overtredingen forse bekeuringen uitdelen. Wie de poep van zijn hond niet opruimt, riskeert een boete van € 130,-. Loopt uw hond los op een plek waar dat niet mag dan kan u dat € 90,- kosten. Als een van de BOA’s uw hond aantreft bij een kinderspeelplek, reken dan op een bekeuring van € 130,-.

Om de eigenaren van honden te stimuleren zich aan de regels te (blijven) houden, delen de BOA’s in de campagneperiode aan hen houders uit met daarin hondenpoepzakjes.

 

Uitnodiging bijeenkomst

Datum: maandag 25 november 2013
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.45 uur)
Locatie: De Vondel
(Vondelstraat 51 3601 EX Maarssen  bij  Maria Dommer Woonzorgcentrum)

Op maandag 25 november houdt de wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden haar jaarlijkse bijeenkomst voor haar bewoners in de Vondel in Maarssen dorp. De vergadering begint om 20.00 uur ; de zaal is open om 19.45 uur. Het sluiten van de vergadering is uiterlijk om 22.00 uur afgelopen en daarna is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Wij hopen dat u allen wilt reageren via het contactformulier zodat we weten wie we kunnen verwachten.

Lees hier de volledig uitnodiging, agenda, etc. (pdf)

Blijf alert op woninginbraak in Stichtse Vecht

Gemeente en politie doen appèl op ogen en oren in de wijk

De politie signaleert een toename van het aantal (pogingen tot) woninginbraken, met name in de wijken Duivenkamp, Reigerskamp, Zebraspoor en Zwanenkamp. Gemeente en politie vragen alle inwoners om alert te zijn op verdachte situaties en de preventietips voor woninginbraken.

Neem voorzorgsmaatregelen
Opvallend is dat men de woning binnen weet te komen door de voordeur of door een raam aan de voorzijde te forceren. De meeste inbraken zijn gepleegd op de zaterdagavond. Sluit alle ramen en deuren daarom goed af als daar geen zicht meer op is, ook als u maar even weggaat. Zorg voor buitenverlichting aan de voorzijde van de woning, zodat inbrekers worden afgeschrikt. Als u een paar dagen weg bent, maak afspraken met buren of bekenden. Vraag hen een oogje in het zeil te houden, de post weg te halen, de gordijnen te sluiten, maar ook weer open te doen. Maak gebruik van tijdschakelaars en zorg dat uw woning er zo bewoond mogelijk uitziet.

Verdachte situatie? Bel direct 1-1-2!
Ziet u een persoon die u niet vertrouwt en u denkt dat die persoon wel eens zou kunnen inbreken? Aarzel dan niet, maar bel direct het alarmnummer 1-1-2 en vraag naar de politie. Vertel waar u zich bevindt en geef opvallende persoonskenmerken of van diens vervoermiddel door aan de centralist van de meldkamer. De politie stelt onmiddellijk een onderzoek in en hoopt met de doorgegeven bijzonderheden die persoon te traceren. Bij voldoende verdenking van een misdrijf zal de politie die persoon arresteren.

Samen werken aan veiligheid
De lokale veiligheidspartners, inwoners en ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Stichtse Vecht. Want samen staan we sterker! In de afgelopen jaren is het aantal woninginbraken in Stichtse Vecht, mede door deze gezamenlijke aanpak, fors afgenomen. Het absolute aantal blijft echter nog te hoog, vandaar dat politie en gemeente regelmatig aandacht vragen. Binnenkort start de publiekscampagne ‘De week tegen woninginbraak’.

Meer informatie
www.stichtsevecht.nl/veiligheid
Politiekeurmerkveiligwonen
Stop criminaliteit
Deelnemen Burgernet  

VAR, donderdag 15 augustus 2013

Vechtstroom, woensdag 31 juli 2013

Wij hebben met een aantal van onze vrijwilligers door onze wijk gelopen. Wij kunnen sinds kort putten uit 5 personen. Wij lopen wisselend op vrijdag en zaterdag. In deze tijd van het jaar beginnen wij om 19.00 uur en het is ons gebleken dat wij dan veel contact krijgen met de bewoners en zijn wij natuurlijk gespitst om meer teamleden voor ons signaleringsteam te verkrijgen. (Kan ook 1 of 2 keer per maand en lopen is en blijft gezond!)

Wat zien wij tegenwoordig nu het zo heet is?
Auto’s niet op slot. Deuren open, je gelooft je ogen niet, bewoners zitten dan in de tuin, ramen open op de begane grond. Zelfs een gepensioneerde inbreker kan er gewoon in. Wij hebben de nodige briefjes geschreven en het moet gezegd goede gesprekken gehad. Hopelijk krijgen wij via onze website www.staatsliedenzeehelden.nl geïnteresseerden tot ons!

En het moet gezegd op onze laatste wandeling, zagen we nog een surveillance auto en een motoragent op de Dr Plesmanlaan. Verder was het zeer rustig (ook op de bij ons bekende plekken die wij van de gemeente en politie graag moeten bezoeken) en hebben wij vele mensen met een hond Waaks uitgereikt. Ook dat wordt zeer geapprecieerd.

Dan het laatste bericht, in de Vechtstreek is een leuk verhaal geschreven over de wijkcommissies en de inzet van de vrijwilligers, dit werd enorm door ons op prijs gesteld. Dit verhaal treft u onderstaand aan.

Vechtstroom, woensdag 17 juli 2013

‘We hebben veiligheid hoog in het vaandel‘
17 jul 2013

MAARSSEN - – “Wij hebben een wijk met veel diversiteit”, vertelt Rob Vlietman namens de wijkcommissie Staatslieden- en Zeeheldenbuurt, die zich met twee andere leden vooral inzet voor veiligheid en onderhoud in de wijk. “Wij tellen 2450 huishoudens, en dat is veel. Gelegen tussen de Maarsseveensevaart, de Plesmanlaan en de Klokjeslaan, met vele straten en hofjes daar tussenin, eengezinswoningen, duplexwoningen en flats. Dat maakt de samenhang er niet gemakkelijk op en daardoor het organiseren van bijvoorbeeld een wijkfeest bijna onmogelijk. Voor de gehele wijk hebben we geen plek. Veiligheid echter staat bij ons hoog in het vaandel. Wij pleiten al jaren voor een veiliger oversteek naar winkelcentrum Plesmanlaan. Een verhoogd zebrapad met reflectoren, waardoor voetgangers beter zichtbaar zijn en opname van dit gebied in de 30-km zone. Samen met de wijkcommissie Dichters & Lanen zijn we drie maanden geleden een signaleringsteam gestart. Met hulp van de gemeente, onze wijkagent, wijkbemiddelaar Jan Scheeve én een ex-inbreker, die ons heeft geattendeerd op uitnodigende en ongewone situaties als openstaande ramen, ladders en onafgesloten auto’s. We zijn nu met zes personen, en dat is prettig met de vakantietijd op komst. We surveilleren met onze hesjes en een zaklantaarn. Dat is vaak al voldoende om bijvoorbeeld groepjes drinkende jongeren uit elkaar te drijven en ik geniet eigenlijk wel van wat ik maar zie als gezond bezig zijn, namelijk wandelen
staatsliedenzeehelden.nl


Rob Vlietman van de wijkcommissie Staatslieden- en Zeeheldenbuurt.

Als u op vakantie gaat...

Tips om inbraak te voorkomen

De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak eenvoudig de woningen er uit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn; uitpuilende brievenbussen, gordijnen continu gesloten, nooit een lampje aan. U wilt natuurlijk dat uw huis zich na uw vakantie in dezelfde staat bevindt als voor u wegging. Daarom is het goed om enkele maatregelen te nemen.

Voor u vertrekt

 • Zorg ervoor dat uw huis een bewoonde indruk maakt: laat gordijnen open en laat planten op de vensterbank  staan, gebruik tijdschakelaars voor een of meerdere lampen.
 • Laat de buren weten dat u op vakantie gaat, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.
 • Laat de brievenbus regelmatig legen en spreek af dat de post wordt neergelegd op een plek die van buitenaf niet zichtbaar is.
 • Zorg ervoor dat de boodschap op uw antwoordapparaat niet verraadt dat u langere tijd afwezig bent.
 • Zet waardevolle spullen uit het zicht, zoals lcd- en plasmaschermen, laptops en computers en zet apparatuur uit.
 • Sluit ramen en deuren goed af. Denk daarbij ook aan het wc-raampje of ramen en deuren van een garage. Ook de schuifpui en ramen op de bovenverdieping kunt u het beste afsluiten. Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.
 • Leg geld, waardevolle papieren en/of sieraden in een kluis, bijvoorbeeld bij de bank. Daar zijn ze veiliger dan wanneer u ze thuis achterlaat.
 • Berg gereedschap, vuilcontainers en ladders op, zodat dieven niet met uw eigen gereedschap kunnen binnendringen.

Om ook aan te denken

Vertel onbekenden niet wanneer u op vakantie gaat, ook niet tijdens een telefonische enquête of op internet. Denk eraan dat ook onbekenden meelezen op Twitter, Hyves, Facebook of uw  weblog wanneer u vertelt dat u op vakantie gaat.

Insluipers

De politie adviseert u om met het zomerse weer extra alert te zijn op insluipers. Zodra u ramen of deuren openzet, even naar de buren loopt, boven de was op gaat hangen of in de voortuin gaat werken, terwijl de achterdeur openstaat, ziet een insluiper zijn kans schoon. Hij kan dan ongezien binnen enkele minuten waardevolle spullen van tafel of uit een lade grissen. Het kost hem amper tijd om binnen te komen en hij laat bijna geen sporen achter. Dat maakt het aanhouden van insluipers moeilijk. Voorkómen is dus altijd beter! Zorg ervoor dat u ramen en deuren altijd dicht en op slot doet, ook als u maar even weg bent of naar boven gaat. Laat sleutels niet in de sloten zitten. Plaats eventueel kierstandhouders als u ramen open wilt laten staan.

Voorkom brand

Wanneer u op vakantie gaat, is het ook belangrijk dat u maatregelen neemt om de kans op brand te verkleinen. Sluit gas en elektra af en zorg voor rookmelders. Controleer voor u weggaat de batterijen. Rookmelders geven niet alleen alarm als er brand is, maar ook als de batterijen leeg zijn. Om te voorkomen dat uw buren onnodig de brandweer bellen,  is het verstandig om voor uw vakantie nieuwe batterijen in de melders te doen.

Blijf Waaks!

In april 2013 is er gestart met het project Waaks!. Hierin vragen wij hondenbezitters om tijdens hun dagelijkse rondje extra de ogen en oren open te houden en zo de veiligheid in de wijk te vergroten. U kunt zich nog steeds aanmelden voor Waaks!. Heeft u een hond - of kent u iemand met een hond - en wilt u meedoen aan Waaks? Meldt u zich dan aan via www.stichtsevecht.nl/veiligheid.

Versterking signaleringsteam.

Naar aanleiding van de bijeenkomst in de Vondel hebben zich een drietal geïnteresseerden zich opgegeven, en er is al gesurveilleerd met onze geinteresseerden in de wijk Staatslieden en zeehelden, compleet met zaklantaarn en hesje aan van het signaleringsteam... Onze groep bestaat nu uit Wim Overgaauw, Jan v.d.Eijk en Wim Klaver naast Rob Vlietman en Glenn de Nijs... Ook heeft zich mevrouw Marjo Stormbroek zich spontaan opgegeven. Geweldig!

Wat er te melden was is doorgegeven aan onze wijkagent en ook van de gemeente (Jan Scheeve) positieve berichten mogen vernemen omtrent de inzet. Wat jongelui (10 man) aangetroffen op de Schokkingstraat met flesjes drank, alleen onze aanwezigheid was genoeg om ze te zien vertrekken.

Wij hebben natuurlijk nog genoeg ruimte voor meer leden van het signaleringsteam, u kunt daarvoor terecht bij info@staatsliedenzeehelden.nl om u daarvoor op te geven. En het is natuurlijk ook een gezonde oefening! En natuurlijk versterking van het bestuur is altijd goed, thans is het bestuur met drie man net niet voldoende bemand.

Hondenpoep, opruimen moet (bijna) altijd!

De gemeente gaat strenger toezien op de naleving van de regels als het gaat om het aanlijnen van honden en het opruimen van hondenpoep. De komende weken zullen BOA’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) hondenbezitters die in overtreding zijn aanspreken en hen een waarschuwing geven.

Vanaf 15 juli 2013 delen ze boetes uit.

Meer info op de site van de gemeente.

Wilt u overlast melden? Klik dan hier.

Buurtbemiddeling bemiddelt in conflicten tussen buren

Getrainde vrijwilligers uit Stichtse Vecht helpen buren bij het oplossen van hun conflict. De inzet van buurtbemiddeling is het meest effectief in een zo vroeg mogelijk stadium en zorgt voor een leefbare wijk!

Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van Stichtse Vecht.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar de jaarrapportage 2012 van Buurtbemiddeling Stichtse Vecht. In deze rapportage kunt u o.a. lezen over de werkwijze, het aantal aanmeldingen in 2012 alsmede de resultaten hiervan.

Meer informatie over buurtbemiddeling op www.buurtbemiddelingstichtsevecht.nl Ze zijn ook actief op facebook.

Bijeenkomst buurtsignaleringsteam

Datum: woensdag 26 juni 2013
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.45 uur)
Locatie: De Vondel (Vondelstraat 51, 3601 EX Maarssen)

Op woensdag 26 juni 2013 organiseren wij om 20.00 uur in De Vondel een bijeenkomst waarin we ons initiatief inhoudelijk verder willen toelichten. Tevens willen we op deze avond nagaan in hoeverre u mee wilt werken aan het buurtsignaleringsteam. Uiteraard hopen wij op een groot aantal positieve reacties zodat wij een signaleringsteam kunnen samenstellen. Immers, hoe meer buurtbewoners er meedoen, hoe groter de kans is dat we problemen kunnen aanpakken en de veiligheid en leefbaarheid van onze wijken verbeteren.

Wij hopen dat u allen wilt reageren via het contactformulier zodat we weten wie we kunnen verwachten.

Agenda:

 • Opening
 • Korte terugblik op de afgelopen periode 
 • Buurtsignaleringsteam uitbreiding
 • uitbreiding bestuur- wijkcommissie
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Lees hier de volledige uitnodiging.

En hier leest u meer over de onderwerpen/notulen.

VAR, donderdag 13 juni 2013

Helaas: www.staatsliedenbuurt.nl is niet onze website; dit moet natuurlijk www.staatsliedenzeehelden.nl zijn.

Vechtstroom, woensdag 12 juni 2013

Voorkom inbraak en brand

De eerste vier maanden van 2013 is het aantal misdrijven met 20% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Hiermee is Stichtse Vecht opnieuw in de top 5 te vinden van de gemeenten met de grootste daling binnen de politieregio Midden-Nederland. Toch blijft het voor u als inwoners zaak om alert te blijven, vooral waar het gaat om de veiligheid in en om uw woning. Om deze reden verzorgt de gemeente drie voorlichtingsbijeenkomsten over inbraakpreventie en brandveiligheid.

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten krijgt u praktische tips en informatie van de Stichting Beveiligingscentrum. Zij hebben in samenwerking met gemeenten een workshop ontwikkeld ‘Hoe beveilig ik mijn eigen woning’. Ook wordt er aandacht besteed aan babbeltrucs en woningovervallen. Daarnaast geven brandweermedewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht een presentatie over het belang van brandpreventie. Zij vertellen hoe een brand ontstaat en hoe u brand kunt voorkomen.

 

De bijeenkomsten

U bent van harte uitgenodigd op een van de volgende bijeenkomsten:

 • maandag 10 juni - Theater 4 in 1, Schepersweg 6A in Breukelen
 • woensdag 12 juni - Franciscusschool, Zwanenkamp 1304 in Maarssen. Ingang wijkcentrum ’t Schuurtje.
 • donderdag 13 juni - Open hof, Kerkweg 60 in Maarssen

U bent welkom vanaf 19.00 uur. Om 19.15 uur gaat de voorlichting van start. U kunt zich aanmelden via samenwerkenaanveiligheid@stichtsevecht.nl of via 0346 25 44 78.

Alvast wat tips om inbraak te voorkomen

U kunt nu alvast maatregelen nemen om inbrekers buiten de deur te houden. Vooral tijdens de zomervakantie slaan zij vaak hun slag in woningen waar duidelijk niemand thuis is. Goed hang- en sluitwerk èn sociale controle zijn erg belangrijk.

 • Doe deuren en ramen goed op slot en laat de sleutels niet in het slot zitten.
 • Leg waardevolle spullen uit het zicht.
 • Vraag uw buren om een oogje in het zeil te houden als u op vakantie bent. Zorg ervoor dat een bekende de post regelmatig weghaalt en eventueel het gras maait.
 • Zet een tijdschakelaar op uw lampen, zodat de lampen ook tijdens uw afwezigheid aan en uit gaan.
 • Zorg voor goede buitenverlichting, bijvoorbeeld met een buitenlamp die reageert op beweging. Dieven houden er niet van om in te zonnetje te staan.
 • Laat niet via sociale media weten dat u op vakantie bent. Inbrekers zitten ook op Twitter, Hyves en Facebook.

Ziet of hoort u zelf iets in een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn? Ziet u in uw buurt iemand die zich verdacht gedraagt? Aarzel niet en bel 1-1-2.

Brandpreventie

Wanneer u op vakantie gaat, is het ook belangrijk dat uw maatregelen neemt om de kans op brand te verkleinen.

 • Sluit gas en elektra af.
 • Zorg voor rookmelders en controleer voor u weggaat de batterijen. Rookmelders geven niet alleen alarm als er brand is maar ook als de batterijen leeg zijn. Om te voorkomen dat uw buren onnodig de brandweer bellen, is het verstandig om voor uw vakantie nieuwe batterijen in de rookmelders te doen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voorlichtingsbijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/veiligheid. U vindt daar ook meer informatie over de veiligheidscijfers en nog meer tips om de veiligheid in en om uw woning te vergroten.

Het signaleringsteam

Het signaleringsteam bestaat voor deze wijk uit twee man en wij hebben versterking nodig. Het liefst zijn wij met 6 man om de veiligheid van onze wijk te waarborgen. Wij lopen momenteel op vrijdagavond. Gebruik het contactformulier om u aan te melden...

Het is daarnaast ook gezond om te wandelen.